RadioGroup- dynamiczna zmiana kolorów

Można powiedzieć: How do I use radio buttons in Kotlin?

RadioGroup klasa, która służy do tworzenia grup wielokrotnego wykluczenia dla zestawu przycisków opcji. Zaznaczenie jednego przycisku opcji (RadioButton) należącego do jednej grupy powoduje odznaczenie wszystkich wcześniej zaznaczonych przycisków opcji (RadioButton) w tej samej grupie.

Początkowo wszystkie przyciski opcji RadioButton są niezaznaczone/ niewybrane. Grupę opcji przycisków RadioButton można wyczyścić z zaznaczonego stanu. Wybór konkretnego przycisku RadioButton jest identyfikowany poprzez unikalny identyfikator tego przycisku zdefiniowany w pliku układu XML.

Cel

Tworzymy aplikację przy pomocy, której zmienimy wartości kolorów w formacie ARGB przez wybór danej składowej za pomocą kontrolek RadioButton. Aplikacja jest innym sposobem rozwiązani problemu z tematu pasek postępu

radiogroup Android Studio

Obsługę przycisków RadioButton zrealizujemy na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie wykorzystanie obsługi pojedynczego przycisku RadioButton poprzez metodę setOnClickListener, która zostaje wywołana w momencie kliknięcia lub dotknięcia przycisku. Drugi sposób, to wykorzystanie jednej wspólnej funkcji podpiętej do zdarzenia android:onClick.

W obu sposobach zapamiętamy wybór klikniętego przycisku. Obsługę wyboru zrealizujemy jednym suwakiem- kontrolką SeekBar

Układ widoku dla sposobu pierwszego

Kotlin RadioGroup Android Studio

Przypisujemy unikalny identyfikator dla kontrolki RadioGroup

Kotlin kontrolka RadioGroup Android Studio

Enumerator wyboru

Możliwe opcje wybory składowej koloru zdefiniujemy jako zbiór opcji enumertora. Przechodzimy do pliku MojeFunkcje.kt i wprowadzamy poniższy kod.

Wskazówka:


import android.graphics.Color
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MojeFunkcje {
  enum class OPCJA {
    BRAK,CZERWONY,ZIELONY,NIEBIESKI,ALFA
  }
  var opcja=OPCJA.BRAK
  var a=255//kanał alpha
  var r=0//składowa czerwona
  var g=0//składowa zielona
  var b=0//składowa niebieska
  var kolor=Color.argb(a,r,g,b)

  public fun DajKolor():Int{
    kolor=Color.argb(a,r,g,b)
    return kolor
  }

  public fun Zamknij(aktywnosc:AppCompatActivity){
    aktywnosc.finish();
    System.exit(0);
  }
}

Obsługa RadioButton?ów

W głównym pliku aktywności dopisujemy odpowiednie biblioteki. Zbiór importowanych bibliotek przedstawiam poniżej

Wskazówka:


import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.graphics.Color
import android.widget.Button
import android.widget.RadioButton
import android.widget.TextView
import android.view.View
import android.widget.SeekBar

Aby obsłużyć pojedynczy przycisk RadioButton należy wykorzystać metodę setOnClickListner. Piszemy funkcję, w której zrealizujemy powyższe

Wskazówka:


//wersja I- osobna obsługa RadioButton'ów
fun obslugaRadioButonow(){
  //przypisz kontrolki RadioButton do zmiennych
  val radioButton1 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton1)
  val radioButton2 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton2)
  val radioButton3 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton3)
  val radioButton4 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton4)
  //przypisz kontrolke do zmiany tekstu wybor
  val txt = findViewById<TextView>(R.id.textView2)
  val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
  //rejestruj słuchaczy kliknięć
  radioButton1.setOnClickListener {
    mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY
    txt.setText(radioButton1.text)
    txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, mojeFunkcje.r, 0, 0))
    pasek.setProgress(mojeFunkcje.r)
  }
  radioButton2.setOnClickListener {
    mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY
    txt.setText(radioButton2.text)
    txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,mojeFunkcje.g, 0))
    pasek.setProgress(mojeFunkcje.g)
  }
  radioButton3.setOnClickListener {
    mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI
    txt.setText(radioButton3.text)
    txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,0,mojeFunkcje.b))
    pasek.setProgress(mojeFunkcje.b)
  }
  radioButton4.setOnClickListener {
    mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ALFA
    txt.setText(radioButton4.text)
    txt.setBackgroundColor(Color.argb(mojeFunkcje.a, 127,127, 127))
    pasek.setProgress(mojeFunkcje.a)
  }
}

Funkcję wywołamy w funkcji onCreate

Wskazówka:


class OknoGlowne : AppCompatActivity() {
  var mojeFunkcje=MojeFunkcje()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno_glowne)
    //kod słuchacza dla przycisku Button1
    val button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
    button1.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.Zamknij(this)
    }

    val txtHello=findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
    txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
    //wywołanie I wersji obsługi RadioButton'ów
    obslugaRadioButonow()
  }

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Na tym etapie aplikacja reaguje na wybór przycisku RadioButton

Kotlin setOnClickListener RadioButton Android Studio

Obsługa paska postępu SeekBar

Wykorzystamy słuchacza zmian paska postępu setOnSeekBarChangeListener, metodę dopiszemy w funkcji onCreate, której kod po zmianach wygląda jak poniżej. W kodzie znajduje się funkcja wielokrotnego wyboru when (odpowiednik funkcji switch)

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_okno_glowne)
  //kod słuchacza dla przycisku Button1
  val button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
  button1.setOnClickListener {
    mojeFunkcje.Zamknij(this)
  }

  val txtHello=findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
  txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
  //wywołanie I wersji obsługi RadioButton'ów
  obslugaRadioButonow()

  //obsluga paska SeekBar
  val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
  pasek.setOnSeekBarChangeListener(object: SeekBar.OnSeekBarChangeListener{
    val txt=findViewById<TextView>(R.id.textView2)
    override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, p1: Int, fromUser: Boolean) {

      when (mojeFunkcje.opcja) {
        MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY -> {
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, p1, 0, 0))
          mojeFunkcje.r = p1
        }
        MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY -> {
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0, p1, 0))
          mojeFunkcje.g = p1
        }
        MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI -> {
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0, 0, p1))
          mojeFunkcje.b = p1
        }
        MojeFunkcje.OPCJA.ALFA -> {
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(p1, 127, 127, 127))
          mojeFunkcje.a = p1
        }
        else -> {}
      }
      val txtHelloWorld = findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
      txtHelloWorld.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
    }
    override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
    override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
  })

}

Po skompilowaniu aplikacji można już zmienić kolor tła kontrolki TextView

Metoda wspólnej funkcji onClick

Ta metoda jest w kodowaniu dużo krótsza. W metodzie wykorzystamy wspólny kod dla każdej kontrolki RadioButton. Wybraną aktywną kontrolkę przycisku RadioButton rozpoznamy poprzez jej identyfikator.

Do układu dodajemy kolejną kontrolkę RadioGroup oraz cztery kontrolki RadioButton

Kotlin onClick RadioButton Android Studio

Piszemy własną funkcję o jednym argumencie typu View. Klasa View reprezentuje podstawowy element konstrukcyjny komponentów interfejsu użytkownika.View zajmuje prostokątny obszar na ekranie i odpowiada za rysowanie oraz obsługę zdarzeń. View to klasa bazowa dlawidżetów, które służą do tworzenia interaktywnych komponentów interfejsu użytkownika (przyciski, pola tekstowe itp.) W naszej funkcji będziemy rzutować typ View na kontrolkę RadioButton

Wskazówka:


fun onRadioButtonClicked(rb: View) {
  if (rb is RadioButton && rb.isChecked) {
    val txt = findViewById<TextView>(R.id.textView2)
    txt.setText(rb.text)
    val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
    when (rb.id){
      R.id.radioButton5->{
        mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY
        txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, mojeFunkcje.r, 0, 0))
        pasek.setProgress(mojeFunkcje.r)
      }
      R.id.radioButton6->{
        mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY
        txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,mojeFunkcje.g, 0))
        pasek.setProgress(mojeFunkcje.g)
      }
      R.id.radioButton7->{
        mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI
        txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,0,mojeFunkcje.b))
        pasek.setProgress(mojeFunkcje.b)
      }
      R.id.radioButton8->{
        mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ALFA
        txt.setBackgroundColor(Color.argb(mojeFunkcje.a, 127,127, 127))
        pasek.setProgress(mojeFunkcje.a)
      }
    }
  }
}

Przechodzimy do widoku projektu układu. Zaznaczamy wybrane przyciski RadioButton i odszukujemy pola metody zdarzenia onClick. Do pola podpinamy naszą funkcję. Patrz poniższa ilustracja

Kotlin onClick RadioButton Android Studio

Prawidłowe podpięcie funkcji zostanie zapisane w pliku XML tworzonego układu. Poniżej fragment kodu

Wskazówka:


<RadioButton
  android:id="@+id/radioButton5"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:onClick="onRadioButtonClicked"
  android:text="Składowa czerwona" />

Skompiluj aplikację i sprawdź działanie nowej grupy przycisków RadioButton

zdarzenie kliknięcia onClick RadioButton Android Studio

Pełny kod głównego pliku aplikacji

Wskazówka:


import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.graphics.Color
import android.widget.Button
import android.widget.RadioButton
import android.widget.TextView
import android.view.View
import android.widget.SeekBar

class OknoGlowne : AppCompatActivity() {
  var mojeFunkcje=MojeFunkcje()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno_glowne)
    //kod słuchacza dla przycisku Button1
    val button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
    button1.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.Zamknij(this)
    }

    val txtHello=findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
    txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
    //wywołanie I wersji obsługi RadioButton'ów
    obslugaRadioButonow()

    //obsluga paska SeekBar
    val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
    pasek.setOnSeekBarChangeListener(object: SeekBar.OnSeekBarChangeListener{
      val txt=findViewById<TextView>(R.id.textView2)
      override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, p1: Int, fromUser: Boolean) {

        when (mojeFunkcje.opcja) {
          MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY -> {
            txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, p1, 0, 0))
            mojeFunkcje.r = p1
          }
          MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY -> {
            txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0, p1, 0))
            mojeFunkcje.g = p1
          }
          MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI -> {
            txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0, 0, p1))
            mojeFunkcje.b = p1
          }
          MojeFunkcje.OPCJA.ALFA -> {
            txt.setBackgroundColor(Color.argb(p1, 127, 127, 127))
            mojeFunkcje.a = p1
          }
          else -> {}
        }
        val txtHelloWorld = findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
        txtHelloWorld.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
      }
      override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
      override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {}
    })

  }

  //wersja I- osobna obsługa RadioButton'ów
  fun obslugaRadioButonow(){
    //przypisz kontrolki RadioButton do zmiennych
    val radioButton1 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton1)
    val radioButton2 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton2)
    val radioButton3 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton3)
    val radioButton4 = findViewById<RadioButton>(R.id.radioButton4)
    //przypisz kontrolke do zmiany tekstu wybor
    val txt = findViewById<TextView>(R.id.textView2)
    val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
    //rejestruj słuchaczy kliknięć
    radioButton1.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY
      txt.setText(radioButton1.text)
      txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, mojeFunkcje.r, 0, 0))
      pasek.setProgress(mojeFunkcje.r)
    }
    radioButton2.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY
      txt.setText(radioButton2.text)
      txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,mojeFunkcje.g, 0))
      pasek.setProgress(mojeFunkcje.g)
    }
    radioButton3.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI
      txt.setText(radioButton3.text)
      txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,0,mojeFunkcje.b))
      pasek.setProgress(mojeFunkcje.b)
    }
    radioButton4.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ALFA
      txt.setText(radioButton4.text)
      txt.setBackgroundColor(Color.argb(mojeFunkcje.a, 127,127, 127))
      pasek.setProgress(mojeFunkcje.a)
    }
  }
  //wersja II- z wspólnego klikniecia w przycisk
  fun onRadioButtonClicked(rb: View) {
    if (rb is RadioButton && rb.isChecked) {
      val txt = findViewById<TextView>(R.id.textView2)
      txt.setText(rb.text)
      val pasek=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
      when (rb.id){
        R.id.radioButton5->{
          mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.CZERWONY
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, mojeFunkcje.r, 0, 0))
          pasek.setProgress(mojeFunkcje.r)
        }
        R.id.radioButton6->{
          mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ZIELONY
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,mojeFunkcje.g, 0))
          pasek.setProgress(mojeFunkcje.g)
        }
        R.id.radioButton7->{
          mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.NIEBIESKI
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(255, 0,0,mojeFunkcje.b))
          pasek.setProgress(mojeFunkcje.b)
        }
        R.id.radioButton8->{
          mojeFunkcje.opcja=MojeFunkcje.OPCJA.ALFA
          txt.setBackgroundColor(Color.argb(mojeFunkcje.a, 127,127, 127))
          pasek.setProgress(mojeFunkcje.a)
        }
      }
    }
  }
}

Pełny kod pliku MojeFunkcje.kt

Wskazówka:


import android.graphics.Color
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MojeFunkcje {
  enum class OPCJA {
    BRAK,CZERWONY,ZIELONY,NIEBIESKI,ALFA
  }
  var opcja=OPCJA.BRAK
  var a=255//kanał alpha
  var r=0//składowa czerwona
  var g=0//składowa zielona
  var b=0//składowa niebieska
  var kolor=Color.argb(a,r,g,b)

  public fun DajKolor():Int{
    kolor=Color.argb(a,r,g,b)
    return kolor
  }

  public fun Zamknij(aktywnosc:AppCompatActivity){
    aktywnosc.finish();
    System.exit(0);
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz