Zegar analogowy. Podstawowe funkcje graficzne. Visual Studio C#

Aplikacje okienkowe można wzbogacać grafiką, które może być statyczna lub dynamiczna. W jednym i drugim przypadku należy uzyskać uchwyt do kontrolki, w której będzie prezentowana grafika. Większość kontrolek ma tę możliwość, ale podstawową kontrolką do prezentowania grafiki jest PictureBox.

Cel: Wykorzystując bieżący czas systemowy napisz aplikację symulującą zegar analogowy

zegar analogowy visual studio c#

Krok 1. Układ komponentów

Proponowany układ kontrolek przedstawia poniższa ilustracja

picturebox visual studio c#

Krok 2. Definiujemy zmienne

Każda z trzech wskazówek zegar analogowego zachowuje się prawie w identyczny sposób. Różnice, to prędkość poruszania oraz długość. Można tak opracować (zoptymalizować) zmienne oraz funkcje, które tym samym kodem obsłużą każdą ze wskazówek.

Wykorzystamy typ wyliczeniowy enum do zdefiniowania rodzaju wskazówek oraz kilka zmiennych, do przechowywania długości wskazówek oraz współrzędnych osi wskazówek

enum TYPWSKAZOWKI {SKUNDOWA, MINUTOWA, GODZINOWA};
public partial class Form1 : Form
{
int Lh,//dlugosc godzinowej
Lm,//dlugosc minutowej
Ls;//dlugosc sekundowej
int x0;//wspoprzedne zaczepienia osi wskazowek
int y0;
public Form1()

Krok 3. Ustalamy parametry zegara

Funkcja ustalająca parametry zegara związane z długością wskazówek oraz współrzędnymi zaczepienia ich osi obrotu, może być użyta w kilku sytuacjach. Po pierwsze, w momencie uruchomienia programu (zdarzenie Load). Po drugie, przy zmianie rozmiarów okna aplikacji ( zdarzenie Resize kontrolki pictureBox1).

Kod funkcji ustalającej parametry zegara

void ParametryZegara()
{
//oblicz wsp. osi wskazowek
x0 = pictureBox1.Width / 2;
y0 = pictureBox1.Height / 2;
//oblicz dlugosci wskazowek
Lh = x0 / 3;
Lm = (int)(x0 / 2.5f);
Ls = x0 / 2;
}

Wywołujemy ją w dwóch miejscach


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
ParametryZegara();
}

oraz

private void pictureBox1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
ParametryZegara();
}

Sprawdź czy program się kompiluje bez błędów. Na tę chwilę po uruchomieniu programu nic wizualnego nie będzie się dziać.

Krok 4. Ruch wskazówki

Ruch dowolnej wskazówki odbywa się na tych samych zasadach. Należy ustalić bieżący kąt wychylenia wskazówki na podstawie odczytu aktualnego czasu. Ustalony kąt należy zamienić na radiany i skorzystać z funkcji sinus i cosinus. Obie funkcje wymagają podania argumentu wartości kąta wyrażonego w radianach.

Współrzędne końca dowolnej wskazówki obliczymy z zależności trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym

współrzędne końca wskazówki zegara, visual studio c#

Oprócz powyższych zależności trygonometrycznych musimy odpowiednio ustalić bieżący kąt wychylenia. Wychylenie każdej wskazówki zależy od bieżącego czasu.

Na przykład dla wskazówki godzinowej, wartość 14 h oznacza, że na tarczy zegara jest wychylona o 30o w prawo od pionu (godziny 12). Odpowiednie analogie należy ustalić dla wskazówki minutowej i sekundowej.

Proponowany kod uniwersalnej funkcji ustalającej współrzędne końca dla każdej wskazówki liczone względem punktu zaczepienia znajduje się poniżej


void wskazowka(Graphics g, Color k, int grubosc, int wspX, int wspY, int dl, int czas, TYPWSKAZOWKI typ)
{
int wartoscNaTarczy = 0;
switch (typ)
{
case TYPWSKAZOWKI.SEKUNDOWA: wartoscNaTarczy = (czas % 60)*360/60; break;
case TYPWSKAZOWKI.MINUTOWA: wartoscNaTarczy = (czas % 60)*360/60; break;
case TYPWSKAZOWKI.GODZINOWA: wartoscNaTarczy =(czas % 12)*360/12; break;
}
float alfa = (float)(wartoscNaTarczy)-90;
float radiany = 3.14f * alfa / 180;
int yk = (int)(dl * Math.Sin(radiany));
int xk = (int)(dl * Math.Cos(radiany));
g.DrawLine(new Pen(k, grubosc), wspX, wspY, wspX + xk, wspY+yk);
}

Uwaga. Parametr Graphics g jest uchwytem do kontrolki, na której powierzchni będzie rysowana wskazówka (cały zegar). Ponadto, linia kodu

float alfa = (float)(wartoscNaTarczy)-90;

przesuwa w fazie o 90o w lewo ustalony kąt wychylenia wskazówki z tego powodu, że układ odniesienia współrzędnych ekranowych jest obrócony o 90o w prawo.

Funkcja wskazówka, będzie cyklicznie wywoływana w funkcji rysującej zegar. Skompiluj program i sprawdź czy nie masz błędów w kodzie.

Krok 5. Rysujemy zegar

Kod proponowanej funkcji rysującej wszystkie wskazówki zegara ma postać


private void rysuj(IntPtr uchwytEkranuObiektu, int wspX, int wspY, int Lh, int Lm, int Ls)
{
int x0 = wspX;
int y0 = wspY;
string t = DateTime.Now.ToString("T");
DateTime czas = DateTime.Now;
toolStripStatusLabel1.Text = t;
Graphics g = Graphics.FromHwnd(uchwytEkranuObiektu);
Color c = Color.FromArgb(255, 255, 255, 255);
g.Clear(c);
c = Color.FromArgb(255, 244, 109, 18);
wskazowka(g, c, 5, wspX, wspY, Lh, czas.Hour,TYPWSKAZOWKI.GODZINOWA);
wskazowka(g, c, 3, wspX, wspY, Lm, czas.Minute,TYPWSKAZOWKI.MINUTOWA);
wskazowka(g, c, 1, wspX, wspY, Ls, czas.Second, TYPWSKAZOWKI.SEKUNDOWA);
g.Dispose();
}

Na wstępie wywołamy ją w zdarzeniu zmiany rozmiaru kontrolki PictureBox. Uwaga. Właściwość Dock tej kontrolki należy ustawić na Fill.

Uaktualnij zawartość funkcji Resize kontrolki pictureBox1 na tę postać

private void pictureBox1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
ParametryZegara();
rysuj(pictureBox1.Handle, x0, y0, Lh, Lm, Ls);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania po rozciągnięciu myszką rozmiarów okna formatki. Prawidłowo działająca aplikacja pokaże obraz bieżącego czasu na zegarze analogowym

zegar analogowy visual studio c# ruch wskazówek

Krok 6. Uruchamiamy zegar

Ustaw odpowiednie właściwości kontrolki Timer (pole Enabled na True, pole Interval na 1000, czyli 1000 milisekund, co odpowiada jednej sekundzie)

odpowiednie właściwości kontrolki <b>Timer</b>

Jeżeli już mamy wszystkie funkcje gotowe i właściwie podpięte pod zdarzenia, to uruchomienie zegara jest proste. Wystarczy wywołać zdarzenie Tick kontrolki timer1

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
rysuj(pictureBox1.Handle, x0, y0, Lh, Lm, Ls);
}

Skompiluj i uruchom program. Jeżeli nie masz błędów kompilacji, to zegar zwraca analogowo czas odczytany z systemu

jak napisać zegar analogowy kod programu visual studio c#
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz