Przechwytywanie zdarzeń klawiatury. Kody klawiszy edycyjnych i funkcyjnych

Zdarzenia pochodzące od klawiatury, które możemy przechwycić w dowolnej aplikacji związane są z wciśnięciem dowolnego klawisza, klawisza edycyjnego i zwolnienie dowolnego klawisza. Znajomość kodu używanego klawisza pozwala programowo ubogacić komunikację użytkownika z działającym programem. Na przykład reakcja na klawisze funkcyjne F1, F2...itp.

Zdarzenia wysyłane przez klawiaturę obsługiwane są poprzez komunikaty KeyDown, KeyPress, KeyUP. Komunikaty wysyłane są w wyżej podanej kolejności. Każdy z klawiszy ma swój przypisany kod, na przykład klawisz Esc ma kod 27. Klawisz A jako klawisz edycyjny ma znaczenie "A", jego kod ASCII to 65. Gdy traktujemy go jako "a", to kod ASCII wynosi 97

Cel: Napisz aplikację, która zwróci informację o naciśnięciu dowolnego klawisza, klawisza edycyjnego i zwolnieniu dowolnego klawisza.

zdarzenia klawiatury kody klawiszy visual studio c#

Krok 1. Układ komponentów

Na formatce umieścimy poniższe komponenty


keypress visual studio

Komponenty GroupBox posłużą nam w celach estetycznych, zaś komponenty typu Label będą wyświetlać przechwycone komunikaty pochodzące od klawiatury

Krok 2. Przechwytujemy komunikat wciśnięcia klawisza edycyjnego

Klawisze znajdujące sie na klawiaturze podzielone są na klawisze funkcyjne i klawisze edycyjne. Klawisze edycyjne to klawisze alfanumeryczne. Każdy z klawiszy edycyjnych ma przypisany znak kodu ASCII. Wartość tę oraz pozycję (indeks) w zbiorze znaków możemy odczytać. Umiejętność ta może być przydatna w wielu poważniejszych projektach.

Przechwycenie zdarzenia KeyPress (jak i pozostałych) zrealizujemy dla całej tworzonej formatki aplikacji, czyli w klasie Form oprogramujemy zdarzenie KeyPress- musimy odczytać odpowiednie właściwości zwracane przez argument e klasy KeyPressEventArgs

Ciało funkcji Form1_KeyPress wypełnimy poniższym kodem

Wskazówka:


private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
	label1.Text = "Naciśnięto klawisz edycyjny: "
		 + e.KeyChar + ". Pozycja znaku ASCII: "
		 + Convert.ToInt16(e.KeyChar) ;
}

Po skompilowaniu projektu powinniśmy zarejestrować wciśnięcie klawisza edycyjnego. Patrz poniższa ilustracja

visual studio keypress

Krok 3. Przechwytujemy zdarzenie wciśnięcia dowolnego klawisza

Przechwycenie zdarzenia KeyDown zrealizujemy analogicznie jak KeyPress z tą różnicą, że będziemy odczytywać odpowiednie właściwości parametru e, ale z klasy KeyEventArgs

void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)

Ciało funkcji Form1_KeyDown wypełnimy poniższym kodem

Wskazówka:


private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	label2.Text = "Naciśnięto klawisz: " 
		 + e.KeyValue.ToString() +" Jego znaczenie: "
		 + e.KeyCode.ToString();
}

Po kompilacji projektu powinniśmy zarejestrować wciśniecie dowolnego klawisza, w tym klawiszy funkcyjnych

keyDown visual studio

Krok 4. Przechwytujemy zdarzenie zwolnienia dowolnego klawisza

Przechwycenie zdarzenia KeyUp zrealizujemy analogicznie jak KeyDown

void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)

Ciało funkcji Form1_KeyUp wypełnimy poniższym kodem

Wskazówka:


private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
	label3.Text = "Zwolniono klawisz: " 
		+ e.KeyValue.ToString() 
		+ " Jego znaczenie: " 
		+ e.KeyCode.ToString();
}

Po kompilacji projektu powinniśmy zarejestrować zwolnienie dowolnego klawisza

Form1_KeyUp visual studio

Ćwiczenie sprawdzające

Zmodyfikuj aplikacje tak, aby można było ją zamknąć po wciśnięciu klawisza Esc z zabezpieczeniem poprzez wyborem opcji zamykania umieszczonej w oknie dialogowym (patrz poniższa ilustracja)

MessageBox.Show visual studio

W przypadku braku pomysłu możesz skorzystać z poniższego kodu

Wskazówka:


if (e.KeyValue == 27) {
	DialogResult wynik = MessageBox.Show(
		"Czy zamknąć aplikację?",
		"Komunikat",
		MessageBoxButtons.YesNo,
		MessageBoxIcon.Question);
	if (wynik == DialogResult.Yes) 
	  this.Close();
	  else return;
}  

Pełny kod utworzonej aplikacji

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace kodKlawisza
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      label1.Text = "Naciśnięto klawisz edycyjny: "
         + e.KeyChar + ". Pozycja znaku ASCII: "
         + Convert.ToInt16(e.KeyChar) ;
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      label2.Text = "Naciśnięto klawisz: " 
         + e.KeyValue.ToString() +" Jego znaczenie: "
         + e.KeyCode.ToString();
    }

    private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      label3.Text = "Zwolniono klawisz: " 
        + e.KeyValue.ToString() 
        + " Jego znaczenie: " 
        + e.KeyCode.ToString();
      if (e.KeyValue == 27) {
        DialogResult wynik = MessageBox.Show(
          "Czy zamknąć aplikację?",
          "Komunikat",
          MessageBoxButtons.YesNo,
          MessageBoxIcon.Question);
        if (wynik == DialogResult.Yes) 
          this.Close();
          else return;
      }
    }
  }
}

Ćwiczenie 2:

Napisz aplikację przy pomocy, której po zwolnieniu klawisza funkcyjnego F1, F2, F3, F4 wykona podstawowe działania matematyczne na dwóch dowolnych liczbach rzeczywistych.

Proponowany układ kontrolek

kod klawisza działani amatematyczne. Visual Studio C#

Aktywność reakcji na zwolnienie klawisza funkcyjnego F1, F2 itd. zrealizujemy we wspólnym zdarzeniu zwolnieni klawisza KeyUp dla kontrolek TextBox przeznaczonych do wprowadzania danych

kod klawisza działani amatematyczne KeyUp. Visual Studio C#

W zdarzeniu KeyUp musimy wprowadzić zabezpieczenie przed wykonaniem konwersji zamiany typu String na float gdy wartość pola Text jest pusta. Proponowane rozwiązanie nie zawiera zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero.

Wskazówka:


private void textBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if(textBox1.Text.Length<1 || textBox2.Text.Length<1)return;
	float a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text),
		 b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text),
		 w = 0;
	switch (e.KeyValue)
	{
		//F1
		case 112: w = a + b; break;
		//F2
		case 113: w = a - b; break;
		//F3
		case 114: w = a * b; break;
		//F4
		case 115: w = a / b; break;
		//ESC
		case 27: this.Close(); break;
		default: return;
	}
	MessageBox.Show("w = " + w.ToString("F2"),
					"Komunikat",
					MessageBoxButtons.OK,
					MessageBoxIcon.Information);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Poniżej wykonanie odejmowania po wybraniu klawisza F2

po zwolnieniu klawisza funkcyjnego F1, F2, F3, F4 wykona podstawowe działania matematyczne, Visual Studio C#

Pełny kod rozwiązania

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _8kodKlawiszaDzialanieMatematyczne
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
    {
      //przechwyć obiekt 
      TextBox tb =sender as TextBox;
      //sprzwdź czy pole Text przechwyconej kontrolki TextBox
      //nie jest puste
      if(!string.IsNullOrEmpty(tb.Text) ) 
       {
        //nie jest puste to na czas skupienia
        //aktywności podświetl na zółto
        tb.ForeColor = Color.Black;
        tb.BackColor = Color.Yellow;
        tb.Select(tb.Text.Length, 0);
       }
    }

    private void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
    {
      //przechwyć obiekt 
      TextBox tb = sender as TextBox;
      //na koniec skupienia aktywności
      //przywróć poprzedni ekolory
      tb.ForeColor = Color.Black;
      tb.BackColor = Color.White;
      tb.Select(0, 0);
    }

 
    private void textBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if(textBox1.Text.Length<1 || textBox2.Text.Length<1)return;
      float a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text),
         b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text),
         w = 0;
      switch (e.KeyValue)
      {
        //F1
        case 112: w = a + b; break;
        //F2
        case 113: w = a - b; break;
        //F3
        case 114: w = a * b; break;
        //F4
        case 115: w = a / b; break;
        //ESC
        case 27: this.Close(); break;
        default: return;
      }
      MessageBox.Show("w = " + w.ToString("F2"),
              "Komunikat",
              MessageBoxButtons.OK,
              MessageBoxIcon.Information);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz