Wartości losowe w tablicach

Generator liczb losowych w języku C# zdefiniowany jest w bibliotece System.Runtime.dll. Klasa Random reprezentuje generator liczb pseudolosowych oparty na algorytmie tworzącym sekwencję liczb spełniających określone wymagania statystyczne związane z losowością.

Deklaracja generatora liczb losowych

W zależności od potrzeb programu generator może być zadeklarowany jako dostępny w całej klasie, wtedy zmienna reprezentująca generator inicjowana jest jak poniżej

Wskazówka:


public partial class Form1 : Form
{
	int ileLosowan;
	//generator dostępny dla całej klasy Form1
	Random los = new Random();
	const int rozmiar = 10;

W sytuacjach gdy generator będzie używany lokalnie w jednej funkcji, wtedy zmienną reprezentującą generator inicjujemy jak poniżej

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	//var- słowo kluczowe deklarujące zmienną lokalną
	var los = new Random();
	int p = int.Parse(textBox2.Text);
	int q = int.Parse(textBox3.Text);

Przykłady wywołania generatora

Najprościej wartość losową uzyskuje się po wykonaniu tej instrukcji

Wskazówka:


Random los = new Random();
int i = los.Next();

Generowanie liczb losowych można ograniczyć do rożnych przedziałów losowanych wartości. Ograniczenie nie gwarantuje losowania bez powtórzeń.

Przykładowe sposoby definiowania przedziałów wartości losowych

Losowanie liczb całkowitych z przedziału p<=x<=q

Wskazówka:


//losowanie z przedziału <p,q>, p<=x<=q
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	int x=p+los.Next()%(q- p+1);
	textBox1.AppendText(x+Environment.NewLine);
}

Losowanie liczb całkowitych z przedziału p<x<=q

Wskazówka:


//losowanie z przedziału (p,q>, p<x<=q
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	int x = los.Next(p, q)+1;
	textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
}

Losowanie liczb całkowitych z przedziału 0<=x<=q

Wskazówka:


//losowanie z przedziału <0,q>, 0<=x<=q
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	int x = los.Next()%(q+1);
	textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
}

Losowanie liczb rzeczywistych z przedziału p<=x<=q

Wskazówka:


//losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <p,q>, p<=x<=q
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	double x =p+(double)los.Next()/Int32.MaxValue*(q -p);
	textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
}

Losowanie liczb rzeczywistych z przedziału 0<=x<=1

Wskazówka:


//losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <0,1>, 0<=x<=1
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	double x = (double)los.Next() / Int32.MaxValue;
	textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
}

Losowanie liczb rzeczywistych z przedziału 0<=x<=q

Wskazówka:


//losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <0,q>, 0<=x<=q
for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
{
	double x = (double)los.Next() / Int32.MaxValue*q;
	textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
}

Zad. 1

Zaprojektuj aplikację desktopową, która umożliwi generowanie liczb z wyżej wymienionych przykładów przedziałów losowych wartości.

Poniżej przykładowy zrzut działającej aplikacji.

los.Next() Visual Studio C#

Wypełnianie tablic losowymi wartościami bez powtórzeń

Losowanie bez powtórzeń wartości przypisywanych do tablic wymaga kontrolowania wylosowanej wartości czy już nie wystąpiła. Jeżeli wystąpiła to losowanie należy powtarzać dopóki nie zostanie wylosowana nowa niepowtarzająca się wartość.

Kontrolowanie niepowtarzalności jest wąskim gardłem tej metody. Kontrolowanie należy wykonywać od zerowego indeksu tablicy do indeksu granicznego z ostatnim wpisanym losowym elementem.

Przykładowy kod funkcji sprawdzającej czy wartość była już wylosowana

Wskazówka:


bool bylaWylosowana(int liczba, int[] t, int granica)
{
	for (int i = 0; i < granica; i++)
		if (t[i] == liczba)
			return true;//była wylosowana
	//nie była wylosowana
	return false;
}

Proces losowania należy powtarzać do momentu wypełnienia całej tablicy. Poniżej przykład funkcji losującej i jednocześnie pokazującej wylosowaną wartość w kontrolce TextBox pracującej w układzie wielu linii.

Wskazówka:


void LosujDoTablicy()
{
	textBox1.Clear();
	//var- słowo kluczowe deklarujące zmienną lokalną
	var los = new Random();
	int p = int.Parse(textBox2.Text);
	//górna granica powinna gawarantować co najmniej
	//ilość liczb niepowtarzających się 
	int q = p+rozmiar-1;
	int licznikLosowan = 0;
	while (licznikLosowan < rozmiar)
	{
		//losowanie z przedziału <p,q>, p<=x<=q
		int x = p + los.Next() % (q - p + 1);
		if (!bylaWylosowana(x, tab, licznikLosowan))
		{
			tab[licznikLosowan] = x;
			//pokaz wylosowana tablicę
			textBox1.AppendText(tab[licznikLosowan] +
			Environment.NewLine);
			licznikLosowan++;
		}
	}
}
los.Next() % (q - p + 1) Visual Studio C#

Zad. 2

Zaprojektuj aplikacje desktopową, która wypełni tablicę 20- elementową wartościami z przedziału od 1 do 20.

Losowanie elementów tablicy bez powtórzeń

Mając dowolna tablicę, o której wiemy że jest wypełniona wartościami niepowtarzającymi się, można wykonać losowanie bez powtórzeń tych wartości odpowiednio losując indeksy ze zmianą zakresu losowania indeksów. Takie rozwiązanie nie wymaga sprawdzania czy już ten indeks nie został wylosowany. Należy zamienić miejscami ostatni element z wylosowanym elementem i zmniejszyć po zamianie zakres losowania o jeden.

Poniższa ilustracja pokazuje jak zmieniała się tablica po każdorazowym losowaniu bez powtórzeń.

losowanie bez powtórzeń Visual Studio C#

Poniżej przykładowy kod funkcji losującej bez powtórzeń elementy tablicy

Wskazówka:


void LosujElementTablicyBezPowtorzen(int[] t)
{
	var los = new Random();
	int id = los.Next(0, rozmiar - nrLosowania);
	textBox1.AppendText("wylosowano :" + t[id] + Environment.NewLine);
	//zamien indeksami
	int bufor = t[id];
	//podmień miejscami ostatnią z zakresu z wylosowaną
	t[id] = t[rozmiar - 1 - nrLosowania];
	t[rozmiar - 1 - nrLosowania] = bufor;
	nrLosowania++;
	label4.Text = "Losowanie " +
				  nrLosowania +
				  " z " + rozmiar +
				  Environment.NewLine;
}

Zad. 3

Rozszerz działanie aplikacji desktopowej z zadania numer 2 o funkcje losującą bez powtórzeń elementy tablicy. Wylosowane elementy po każdym losowaniu pokaz na ekranie.

Pełny kod aplikacji przedstawionej w temacie

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace wartosci_losowe_w_tablicach
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int ileLosowan;
    const int rozmiar = 10;
    int[] tab = new int[rozmiar];
    int nrLosowania = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      label4.Text = "Losowanie "+
              nrLosowania + 
              " z " + rozmiar;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //var- słowo kluczowe deklarujące zmienną lokalną
      var los = new Random();
      int p = int.Parse(textBox2.Text);
      int q = int.Parse(textBox3.Text);
      ileLosowan = int.Parse(textBox4.Text);
      

      textBox1.Clear();
      textBox1.AppendText("liczby całkowite z przedziału <p,q>, p<=x<=q" + Environment.NewLine);
      //losowanie z przedziału <p,q>, p<=x<=q
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        int x=p+los.Next()%(q- p+1);
        textBox1.AppendText(x+Environment.NewLine);
      }
      textBox1.AppendText("liczby całkowite z przedziału (p,q>, p<x<=q" + Environment.NewLine);
      //losowanie z przedziału (p,q>, p<x<=q
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        int x = los.Next(p, q)+1;
        textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
      }
      textBox1.AppendText("liczby całkowite z przedziału <0,q>, 0<=x<=q" + Environment.NewLine);
      //losowanie z przedziału <0,q>, 0<=x<=q
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        int x = los.Next()%(q+1);
        textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
      }
      textBox1.AppendText("liczby rzeczywiste z przedziału <p,q>, p<=x<=q" + Environment.NewLine);
      //losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <p,q>, p<=x<=q
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        double x =p+(double)los.Next()/Int32.MaxValue*(q -p);
        textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
      }
      textBox1.AppendText("liczby rzeczywiste z przedziału <0,1>, 0<=x<=1" + Environment.NewLine);
      //losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <0,1>, 0<=x<=1
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        double x = (double)los.Next() / Int32.MaxValue;
        textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
      }
      textBox1.AppendText("liczby rzeczywiste z przedziału <0,q>, 0<=x<=q" + Environment.NewLine);
      //losowanie liczb rzeczywistych z przedziału <0,q>, 0<=x<=q
      for (int i = 0; i < ileLosowan; i++)
      {
        double x = (double)los.Next() / Int32.MaxValue*q;
        textBox1.AppendText(x + Environment.NewLine);
      }
    }

    bool bylaWylosowana(int liczba, int[] t, int granica)
    {
      for (int i = 0; i < granica; i++)
        if (t[i] == liczba)
          return true;//była wylosowana
      //nie była wylosowana
      return false;
    }

    void LosujDoTablicy()
    {
      textBox1.Clear();
      //var- słowo kluczowe deklarujące zmienną lokalną
      var los = new Random();
      int p = int.Parse(textBox2.Text);
      //górna granica powinna gawarantować co najmniej
      //ilość liczb niepowtarzających się 
      int q = p+rozmiar-1;
      int licznikLosowan = 0;
      while (licznikLosowan < rozmiar)
      {
        //losowanie z przedziału <p,q>, p<=x<=q
        int x = p + los.Next() % (q - p + 1);
        if (!bylaWylosowana(x, tab, licznikLosowan))
        {
          tab[licznikLosowan] = x;
          //pokaz wylosowana tablicę
          textBox1.AppendText(tab[licznikLosowan] + Environment.NewLine);
          licznikLosowan++;
        }
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      LosujDoTablicy();
      button3.Enabled = true;
      nrLosowania = 0;
      label4.Text = "Losowanie " +
              nrLosowania +
              " z " + rozmiar;
    }

    void LosujElementTablicyBezPowtorzen(int[] t)
    {
      var los = new Random();
      int id = los.Next(0, rozmiar - nrLosowania);
      textBox1.AppendText("wylosowano :" + t[id] + Environment.NewLine);
      //zamien indeksami
      int bufor = t[id];
      //podmień miejscami ostatnią z zakresu z wylosowaną
      t[id] = t[rozmiar - 1 - nrLosowania];
      t[rozmiar - 1 - nrLosowania] = bufor;
      nrLosowania++;
      label4.Text = "Losowanie " +
              nrLosowania +
              " z " + rozmiar +
              Environment.NewLine;
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (nrLosowania == rozmiar) return;
      //pokaz tablicę przed losowaniem
      textBox1.AppendText("Tablica przed losowaniem :" +
              Environment.NewLine);
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox1.AppendText(tab[i] + "; ");
      LosujElementTablicyBezPowtorzen(tab);
      //pokaz tablicę po losowaniu
      textBox1.AppendText("Tablica po losowaniu :" +
              Environment.NewLine);
      for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
        textBox1.AppendText(tab[i] + "; ");
      textBox1.AppendText(Environment.NewLine);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz