Statyczne tablice wielowymiarowe

Typ tablicowy niekoniecznie musi być jednowymiarowy. Najprostszym przykładem tablicy wielowymiarowej jest tablica dwuwymiarowa. Jej deklaracja oprócz typu zmiennych przechowywanych w tablicy wymaga podania rozmiaru w każdym wymiarze.

Przykładem tablicy dwuwymiarowej jest tabela określonej ilości wierszy i dwóch kolumnach.

Cel: Napisz aplikację, która będzie przechowywać losowe wartości liczbowe w statycznej tablicy dwuwymiarowej. Utwórz funkcje o argumencie opartym na tablicy dwuwymiarowej wykonujące podstawowe działania matematyczne.

tablica dwuwymiarowa

Krok 1. Układ komponentów

Jedną z kontrolek TextBox przeznacz na wyświetlanie wyników. Tej kontrolce zmień wartość Multiline na True

textBox multiline

Wybierz możliwość przewijania zawartości kontrolki poprzez ustawienie ScrollBars na Vertical

ScrollBars Vertical c# visual studio

Proponowany układ komponentów przedstawia poniższa ilustracja

układ komponentów przedstawia poniższa ilustracja

Krok 2. Deklaracja zmiennych

Deklaracja zmiennej dwuwymiarowej tablicy statycznej przechowującej typ całkowity ma postać

Wskazówka:


int[,] t;

Uwaga. Odpowiedni rozmiar przypiszemy w dalszej części kodu.

Deklarujemy zmienne lokalne wewnątrz klasy Form

Wskazówka:


public partial class Form1 : Form
{
	int[,] t;
	int rozmiar = 0, zakres =100;
	Random los = new Random();

	public Form1()
	{
		InitializeComponent();
	}

Krok 3. Losowe elementy tablicy dwuwymiarowej

W zdarzeniu Click kontrolki button1 wykonamy przypisanie pamięci (rozmiaru) tworzonej tablicy. Wylosujemy kolejne elementy, wstawimy je do tablicy i pokażemy w komponencie TextBox.

Proponowany kod realizujący to zadanie ma postać

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	rozmiar = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
	zakres = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
	textBox3.Clear();
	t = new int [rozmiar,2];
	for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
	{
		t[i, 0] = los.Next(zakres);
		t[i, 1] = los.Next(zakres);
		textBox3.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
			+ t[i, 0].ToString() 
			+ ";" + t[i, 1].ToString()
			+Environment.NewLine);
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca aplikacja zwróci zawartość tablicy

aplikacja zwróci zawartość tablicy

Krok 4. Deklarujemy funkcję wykonującą działania na elementach tablicy

Podany kod funkcji jest przykładem jak należy podawać argument typu tablicowego do ciała funkcji. Funkcja nie zwraca wyniku. Efekt działań zapisywany jest do drugiego argumentu, który jest typem TextBox

Wskazówka:


void dodawanie(int[,] t,TextBox tb)
{
	tb.Clear();
	for(int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
	{
		tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
			+ t[i, 0].ToString() + "+" 
			+ t[i, 1].ToString() +"="
			+(t[i,0]+t[i,1]).ToString()
			+ Environment.NewLine);
	}
}

Skompiluj program i sprawdź czy nie ma błędów.

Krok 5. Wywołujemy funkcję dodawania

W celu skrócenia kodu, wykorzystamy rzutowanie typu obiektów przypisanych do zdarzenia Click. Rozpoznanie wykonane jest po sprawdzeniu zawartości Tag wybranych kontrolek Button

Wskazówka:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Button bt = sender as Button;
	switch (bt.Tag)
	{
		case "+": dodawanie(t, textBox3); break;
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania

tablice dwuwymiarowe c# visual studio

Ćwiczenie sprawdzające: Wykonaj pozostałe funkcje działań arytmetycznych (+,-,/) z uwzględnieniem zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero

Pełny kod rozwiązania

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _27tabliceWielowymiarowe
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int[,] t;
    int rozmiar = 0, zakres =100;
    Random los = new Random();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void dodawanie(int[,] t,TextBox tb)
    {
      tb.Clear();
      for(int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
				+ t[i, 0].ToString() 
				+ "+" + t[i, 1].ToString() 
				+"="+(t[i,0]+t[i,1]).ToString()
				+ Environment.NewLine);
      }
    }

    void odejmowanie(int[,] t, TextBox tb)
    {
      tb.Clear();
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
				+ t[i, 0].ToString() + "-" 
				+ t[i, 1].ToString() + "=" 
				+ (t[i, 0] - t[i, 1]).ToString() 
				+ Environment.NewLine);
      }
    }
    void mnozenie(int[,] t, TextBox tb)
    {
      tb.Clear();
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
				+ t[i, 0].ToString() + "*" 
				+ t[i, 1].ToString() + "=" 
				+ (t[i, 0] * t[i, 1]).ToString() 
				+ Environment.NewLine);
      }
    }
    void dzielenie(int[,] t, TextBox tb)
    {
      tb.Clear();
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        if(t[i,1]!=0)
        tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
					+ t[i, 0].ToString() + "/" 
					+ t[i, 1].ToString() + "=" 
					+ ((float)t[i, 0]/(float)t[i, 1]).ToString() 
					+ Environment.NewLine);
        else
        tb.AppendText("dzielnie przez zero" 
					+ Environment.NewLine);
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button bt = sender as Button;
      switch (bt.Tag)
      {
        case "+": dodawanie(t, textBox3); break;
        case "-": odejmowanie(t, textBox3); break;
        case "*": mnozenie(t, textBox3); break;
        case "/": dzielenie(t, textBox3); break;
      }
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      rozmiar = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      zakres = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
      textBox3.Clear();
      t = new int [rozmiar,2];
      for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        t[i, 0] = los.Next(zakres);
        t[i, 1] = los.Next(zakres);
        textBox3.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
				+ t[i, 0].ToString() + ";" 
				+ t[i, 1].ToString()
				+Environment.NewLine);
      }
    }
  }
}

Rozwiązanie pod konsolę

W rozwiązaniu na konsolę wprowadzimy coś w rodzaju menu wyboru. W zależności od wybranego klawisza program wykona inna funkcję obliczającą wybrane działanie matematyczne

Przy obsłudze wyboru klawiszy zastosujemy pętle do while. Do przechwytywania informacji o wcisnietym klawiszu użyjemy klasy ConsoleKeyInfo. Przykładowy kod uruchamiany w funkcji Main podaję poniżej

Wskazówka:


ConsoleKeyInfo klawiszInfo;
	do
	{
	 klawiszInfo=Console.ReadKey();
		switch (klawiszInfo.KeyChar)
		{
			case '+': dodawanie(t);break;
			case '-': odejmowanie(t); break;
			case '*': mnozenie(t); break;
			case '/': dzielenie(t); break;
		}
	} while (klawiszInfo.Key != ConsoleKey.Escape);

Pełny kod rozwiązania poniżej

Wskazówka:


namespace statyczne_tablice_wielowymiarowe_konsola
{
  internal class Program
  {
    static int[,] t;
    static int rozmiar = 0, zakres = 100;
    static Random los = new Random();

    static void losujTablice()
    {
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy:");
      rozmiar = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj zakres losowego zbioru:");
      zakres = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("Zawartość wylosowanej tablicy:");
      t = new int[rozmiar, 2];
      //losuj i pokaz elementy tablicy
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        t[i, 0] = los.Next(zakres);
        t[i, 1] = los.Next(zakres);
        Console.WriteLine(i + "\t" + t[i, 0] + "\t" + t[i,1]);
      }
    }

    static void dodawanie(int[,] t)
    {
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        int a = t[i, 0];
        int b = t[i, 1];
        int suma = a + b;
        Console.WriteLine(i + "\t"+a+"+"+b+"="+suma);
      }
    }

    static void odejmowanie(int[,] t)
    {
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        int a = t[i, 0];
        int b = t[i, 1];
        int roznica = a - b;
        Console.WriteLine(i + "\t" + a + "-" + b + "=" + roznica);
      }
    }

    static void mnozenie(int[,] t)
    {
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        int a = t[i, 0];
        int b = t[i, 1];
        int iloczyn = a * b;
        Console.WriteLine(i + "\t" + a + "*" + b + "=" + iloczyn);
      }
    }

    static void dzielenie(int[,] t)
    {
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
      {
        int a = t[i, 0];
        int b = t[i, 1];
        if (b == 0) continue;
        float iloraz = (float)a / b;
        //wynik zaokraglij do 3 miejsc po przecinku
        Console.WriteLine(i + "\t" + a + "/" + b + "=" + iloraz.ToString("F3"));
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Witaj w CzD!");
      losujTablice();
      Console.WriteLine("Wybierz działanie (klawisze: +, -, *, /, Esc- koniec)");
      ConsoleKeyInfo klawiszInfo;
      do
      {
       klawiszInfo=Console.ReadKey();
        switch (klawiszInfo.KeyChar)
        {
          case '+': dodawanie(t);break;
          case '-': odejmowanie(t); break;
          case '*': mnozenie(t); break;
          case '/': dzielenie(t); break;
        }
      } while (klawiszInfo.Key != ConsoleKey.Escape);
    }
  }
}

Działanie wersji pod konsolę przedstawia poniższa ilustracja

tablice dwuwymairowe konsola Visual Studio C#
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz