aFizyka logo

Reprezentacja liczb całkowitych w dowolnym systemie pozycyjnym

System pozycyjny

System pozycyjny, to taki sposób reprezentowania liczby, w którym wartość liczby zależy od pozycji cyfry w ciągu cyfr.

Liczba zapisana w dowolnym systemie pozycyjnym

an-1 an-2... a1a0

gdzie:

Rozwinięcie dowolnej liczby zapisuje się według poniższego wzoru

an-1⋅pn-1+ an-2⋅pn-2+...+ a1⋅p1+ a0⋅p0

gdzie p, to podstawa systemu

Przykład rozwinięcia liczby dziesiętnej

532=5⋅100+3⋅10+2⋅1=5⋅102+3⋅101+2⋅100

Jak odczytać wartość liczby zapisanej w systemie dwójkowym?

Aby obliczyć wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym korzystamy ze wzoru na rozwinięcie, w którym podstawą systemu jest liczba 2 ( w systemie trójkowy jest 3 itd)

Liczba 101011(2)=?(10)

1⋅25+0⋅24+1⋅23+0⋅22+1⋅21+1⋅20=25+23+21+20=32+8+2+1=43

Ciąg bitów

Ciąg bitów jako impulsy prądu mogą być binarnym rozwinięciem liczby

ciąg bitów

Najbardziej znaczący bit stoi z lewej strony, a najmniej znaczący z prawej strony rozwinięcia. Możemy zadać pytanie: Jaka jest wartość ciągu bitów przedstawionych na drugim wykresie?

011010(2)=?(10)

0⋅25+1⋅24+1⋅23+0⋅22+1⋅21+0⋅20=24+23+21=16+8+2=26

System szesnastkowy

System szesnastkowy oprócz cyfr zawiera symbole pierwszych sześciu wielkich liter alfabetu, czyli A, B, C, D, E i F. Symbole te odpowiednio odpowiadają wartościom 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Przykładowo liczba szesnastkowa 4AD(16) w systemie dziesiętnym odpowiada wartości:

4AD=4⋅162+A⋅161+D⋅160=4⋅162+10⋅161+13⋅160=4⋅256+10⋅16+13⋅1=1197(10)

Schemat Hornera- zamiana z dowolnego systemu na dziesiętny

Liczba z dowolnego systemu pozycyjnego spełnia warunek wielomianu

warunek wielomianu

gdzie:

Możemy skorzystać ze schematu Hornera do obliczenia jej wartości w systemie dziesiętnym. Czyli sprowadzić liczbę z dowolnego systemu pozycyjnego do systemu dziesiętnego

schemat hornera

Przykładowy program, który to realizuje napisany w Visual Studio C#

program schemat hornera

Ze względu na powiązanie tego tematu z tematem następnym (Zamiana z systemu 10 na dowolny) odpowiednia funkcja realizująca schemat Hornera została zapisana w bibliotece, z której będzie korzystać nasza aplikacja

SystemyLiczbowe.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _1AlgPozycyjneReprezentacjeliczb
{
  internal class SystemyLiczbowe
  {
    //l to liczba dziesietna,
    //p to podstawa systemy na ktory jest przeprowadzana zamiana
    public static String zamiana10naInnyRekurencja(int l,byte p)
    {
      String wynik="";
      if (l > 0)
      {
        wynik+=zamiana10naInnyRekurencja(l / p, p);
        if (l % p > 9)
          switch (l % p)
          {
            case 10: wynik += "A"; break;
            case 11: wynik += "B"; break;
            case 12: wynik += "C"; break;
            case 13: wynik += "D"; break;
            case 14: wynik += "E"; break;
            case 15: wynik += "F"; break;
          }
        else wynik+= (l % p).ToString();
      } 
      return wynik;
    }
    public static String zamiana10naInnyIteracja(int l, byte p)
    {
      String wynik = "";
      while (l > 0)
        {
        if (l % p > 9)
          switch (l%p){
           case 10: wynik = "A" + wynik;break;
           case 11: wynik = "B" + wynik; break;
           case 12: wynik = "C" + wynik; break;
           case 13: wynik = "D" + wynik; break;
           case 14: wynik = "E" + wynik; break;

          }
          else wynik = (l % p).ToString() + wynik;
          l = l / p;
        }
      return wynik;
    }
    private static byte Wartosc(Char znak)
    {
      byte a = 0;
      switch (znak)
      {
        case 'A': a = 10; break;
        case 'B': a = 11; break;
        case 'C': a = 12; break;
        case 'D': a = 13; break;
        case 'E': a = 14; break;
        case 'F': a = 15; break;
        default: a = Convert.ToByte(znak-'0'); break;
      }
      return a;
    }
    //s- to łańcuch znaków podanej liczby
    //p- podstawa systemu
    public static long DowolnyNaDziesietny(String s,byte p)
    {
      long wynik = 0;
      int i=0;
      while(i< s.Length-1)
      {
        wynik = (wynik + Wartosc(s[i])) * p;
        i++;
      }
      wynik+= Wartosc(s[i]);
      return wynik;
    }
  }
}

Poniżej pełny kod źródłowy klasy Form głównej formatki aplikacji

Form1.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _1AlgPozycyjneReprezentacjeliczb
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //ustaw pierwszy indeks w combobox na aktywny
      comboBox1.SelectedIndex = 0;
      comboBox2.SelectedIndex = 0;
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //zabezpiecz przed znakami nienumerycznymi
      if (e.KeyChar == 8) return;//wyskocz jak BackSpace
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1)
      {
        MessageBox.Show("Nie podano liczby!", 
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      int l = Convert.ToUInt16(textBox1.Text);
      byte p = Convert.ToByte(comboBox1.Text);
      if (l > 0) label3.Text = SystemyLiczbowe.zamiana10naInnyRekurencja(l, p);
      else label3.Text = "0";
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1)
      {
        MessageBox.Show("Nie podano liczby!",
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      int l = Convert.ToUInt16(textBox1.Text);
      byte p = Convert.ToByte(comboBox1.Text);
      if (l > 0) label3.Text = SystemyLiczbowe.zamiana10naInnyIteracja(l, p);
      else label3.Text = "0";
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //zamień z dwolonego na dziesietny
      if (textBox2.Text.Length < 1)
      {
        MessageBox.Show("Nie podano liczby!", 
                "Komunikat",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }
      byte p = Convert.ToByte(comboBox2.Text);
      label4.Text = SystemyLiczbowe.DowolnyNaDziesietny(textBox2.Text, p).ToString();
    }
  }
}