Komunikacja w aplikacji wielookienkowej. Znaczenie zmiennych globalnych (publicznych)

Materiał jest kontynuacją tematu poprzedniego Aplikacja wielookienkowa, stąd sposobu dodawania kolejnych formatek okien nie będę w tym temacie opisywać. Temat obejmuje zagadnienia wykorzystania zmiennych publicznych w aplikacji wielookienkowej MDI.

Cel: Napisz aplikację wielookienkową przy pomocy której będzie można zamykać lub otwierać okna dzieci z innych okien potomnych oraz wykonując działania na zmiennych publicznych zadeklarowanych w różnych oknach.

Krok 1. Układ komponentów w oknach dzieci

Ze względu na tematyczne podzielenie okien potomnych na dwie grupy w poprzednim temacie układ komponentów w oknach dzieci będzie dobrany pod metodę ich wywołania. Czyli wywołanie bezpośrednie i poprzez instancję klasy okna formatki dziecka.

Okna wywoływane bezpośrednio powinny zawierać układ komponentów jak poniżej

Okno numer 1 (formatka Form2) zawiera dwa komponenty Button. Przy ich pomocy będzie można otwierać okno 2 (Form3) i okno 4 (Form4)

button form2

Okno numer 2 (formatka Form3) zawiera jeden komponent Button, przy pomocy którego zamknie się okno 1 (Form2)

button form3 visual studio

Okno numer 3 (formatka Form4) zawiera jeden komponent Button, przy pomocy którego zamknie się okno 2 (Form3)

button form4

Układ komponentów na formatkach okien wywoływanych przez instancję klasy

Okno pierwsze instancji (formatka Form5) zawiera dwa komponenty Button, przy pomocy których można otworzyć okno 2 instancji (Form6) i okno 4 instancji (Form7)

Okno pierwsze instancji (formatka Form5

Okno 2 instancji (formatka Form6) zawiera po dwa komponenty Label, TextBox i Button.

W komponentach TextBox będzie można wprowadzić zmienne publiczne zapisane w oknie 3 instancji (Form7).

komponentach TextBox

Komponenty Button pozwolą wykonać odpowiednie działanie i pokazać wynik w oknie 3 po jego wywołaniu. Sposób przeprowadzenia tych działań będzie bazować na różnych sposobach obsługi zmiennych publicznych.

Okno 3 instancji (formatka Form7) zawiera dwa komponenty Label. Komponent label1 zawiera statyczny tekst "Wynik działania z okna II". Komponent label2 będzie służyć do przedstawienia tego wyniku

Komponent label

Krok 2. Polecenie otwarcia okna dziecka z innego okna dziecka w metodzie wywołania bezpośredniego

Rozwiązanie oparte jest na wywołaniu publicznej funkcji RobOkno zapisanej w kodzie klasy okna głównego (ojca aplikacji wielookienkowej). Ciało funkcji RobOkno znajduje się w poprzednim temacie

Dla przycisku wywołującego okno 2 (Form3)


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
if (f.form3 == null) {
f.form3 = new Form3();
f.RobOkno(f.form3, "okno2");
}
else f.form3.Activate();
}

Dla przycisku wywołującego okno 3 (Form4) przedstawię nieznaczną modyfikację wywołania funkcji RobOkno

private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
if (f.form4 == null)f.RobOkno(f.form4 = new Form4(), "okno3");
else f.form4.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania

Krok 3. Zamknięcie okna dziecka z poziomu innego okna dziecka w aplikacji wielookienkowej w metodzie wywołania bezpośredniego

Zamykamy okno 1 (Form2) z okna 2 (Form3). Kod zdarzenia Click dla przycisku button1 w formatce Form3

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
//zamknij okno1
if(f.form2!=null)f.form2.Close();
}

W podobny sposób zamkniemy okno 2 (Form3) z okna 3 (Form4). Kod zdarzenia Click dla przycisku button1 w formatce Form4


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//rzutuj na uchwyt ojca
Form1 f = (Form1)this.MdiParent;
//zamknij okno1
if(f.form2!=null)f.form2.Close();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

Rozwiązanie dla okien wywoływanych poprzez instancję klasy

Metoda używania instancji jest wygodniejsza przy obsłudze zmiennych i funkcji publicznych pomimo, że wymaga powtórzenia tego samego kodu w kolejnych klasach dodawanych okien dzieci.

Krok 1. Wywołanie okna dziecka z poziomu innego okna dziecka

Kod zdarzenia Click przycisku button1 formatki Form5

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form6.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form6.Instancja.Text="Okno II otwarte z okna I";
Form6.Instancja.Show();
Form6.Instancja.Activate();
}

Kod zdarzenia Click przycisku button2 formatki Form5


private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna I";
Form7.Instancja.Show();
Form6.Instancja.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Działająca aplikacja pozwoli otworzyć okna dzieci z poziomu okna pierwszego dziecka

Visual studio 2019 c# zdarzenie click MDI

Krok 2. Deklarujemy zmienne publiczne i funkcję publiczną w Form7

W oknie 2 (Form6) będziemy pracować na zmiennych zadeklarowanych w innej klasie. Zmienne te muszą mieć charakter publiczny. Deklarujemy dwie publiczne zmienne typu rzeczywistego

public partial class Form7 : Form
{
public float a, b;

Ze względu na ćwiczeniowy charakter tej aplikacji pokażę dwie metody użycia komponentu Label z poziomu innego okna dziecka. Do tego celu będzie potrzebna publiczna zmienna rzutowania na komponent Label


public float a, b;
public Label _label2 => label2;

I dla drugiego sposobu- publiczna funkcja

public void Dodawanie()
{
label2.Text = a.ToString()+"+"+b.ToString()+"="+(a + b).ToString();
}

Krok 3. Użycie publicznej funkcji w innej klasie okna dziecka

W zdarzeniu Click przycisku button1 w Form6 odwołamy się do zmiennych a i b oraz funkcji Dodaj z klasy okna Form7. Po przypisaniu im wartości w oknie klasy Form6 wyślemy wynik dodawania do okna Form7. Kod, który to umożliwi może przyjąć poniższą postać


private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form7.Instancja.a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text);
Form7.Instancja.b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text);
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna II";
Form7.Instancja.Dodawanie();
Form7.Instancja.Show();
Form7.Instancja.Activate();
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działając aplikacja zachowuj się jak poniżej

>private void Button1_Click

Krok 4. Użycie publicznego rzutowania na komponent okna dziecka

Tu przedstawię inne podejście do sterowani zmiennymi zewnętrznej klasy okna dziecka w oknie klasy innego dziecka. Działanie jest bardzo podobne jak w kroku 3, z tą różnicą, że wykorzystujemy bezpośrednio właściwości komponentu poprzez jego rzutowanie.

Kod zdarzenia Click drugiego przycisku button2 formatki Form6 zawiera poniższe wiersze


private void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
float a = (float)Convert.ToDouble(textBox1.Text);
float b = (float)Convert.ToDouble(textBox2.Text);
Form7.Instancja.MdiParent = this.MdiParent;
Form7.Instancja.Text = "Okno III otwarte z okna II";
Form7.Instancja._label2.Text= a.ToString() + "*" + b.ToString() + "=" + (a * b).ToString();
Form7.Instancja.Show();
Form7.Instancja.Activate();
}

Kompilacja aplikacji pozwoli uzyskać poniższe zachowanie się programu

Click(object sender C# visual studio

Ćwiczenie sprawdzające: Zabezpiecz aplikację przed błędami konwersji