Iteracje zagnieżdżone. Pętla w pętli

Zagnieżdżone instrukcje iteracyjne to wywołanie pętli przez inną pętlę. Pętla wywołująca drugą pętlę jest pętlą zewnętrzną, a pętla wywoływana jest pętlą wewnętrzną. Całkowita ilość wywołań bloku instrukcji jest iloczynem iteracji pętli zagnieżdżonych. Na przykład dla dwóch pętli zagnieżdżonych iloczyn ten jest równy n⋅m. Gdzie n to maksymalna ilość kroków pierwszej pętli, a m- drugiej pętli.

Przykłady i zadania

Zad. 1

Napisz aplikację, która w kontrolce TextBox ustawionej w tryb pracy Multiline pokaże tabliczkę mnożenia z zakresu od 1 do 100

Proponowany układ kontrolek

tabliczka mnożenia. Visual studio C#

Uwaga: Kontrolce TextBox również nadaj możliwość przewijania zawartości (właściwość ScrollBars ustawa na Vertical)

Działanie w programie zagnieżdżenie pętli można przedstawić poniższym schematem

tabliczka mnożenia schemat blokowy. Visual studio C#

Realizację zadania przedstawia poniższy kod podpięty w zdarzeniu Click

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	textBox1.Text=null;
	for (int i = 1; i <= 10; i++)
	{
		textBox1.AppendText("Tabliczka mnożenia dla liczby " 
						  + i.ToString()+Environment.NewLine);
		for (int j = 1; j <= 10; j++)
		{
			int w = i * j;
			textBox1.AppendText(i.ToString()+
								" x "+j.ToString()+
								" = "+w.ToString()+
								Environment.NewLine);
		}
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działający program pokaże Ci wynik jak poniżej

tabliczka mnożenia aplikacaj lekcyjna. Visual studio C#

Zad. 2

Wykorzystaj kontrolkę TextBox oraz pętle zagnieżdżone typu while do narysowania prostokąta złożonego ze znaków X o bokach podanych z klawiatury

Proponowany układ kontrolek

rysowanie prostokąta w trybie tekstowym Visual studio C#

Blokowy schemat rozwiązania

rysowanie prostokąta w trybie tekstowym schemat blokowy Visual studio C#

Realizację powyższego schematu blokowego przedstawiają poniższe linie kodu podpięte do zdarzenia Click

Wskazówka:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	int a = Convert.ToInt16(textBox3.Text);
	int b = Convert.ToInt16(textBox4.Text);
	textBox2.Text = null;
	int i = 0;
	while (i < a)
	{
		int j = 0;
		while (j < b)
		  {
			textBox2.AppendText("X");
			j++;  
		  }
		textBox2.AppendText(Environment.NewLine);
		i++;
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

rysowanie prostokąta w trybie tekstowym aplikacja desktopowa Visual studio C#

Zad. 3

Stosując pętle zagnieżdżone typu do- while narysuj choinkę używając znaku *. Wysokość choinki podaj z klawiatury.

Proponowany układ kontrolek

rysowanie choinki w trybie tekstowym Visual studio C#

Blokowy schemat rozwiązania

rysowanie choinki w trybie tekstowym schemat blokowy Visual Studio C#

Choinkę narysujemy obsługując zdarzenie kliknięcia w kontrolkę Button

Wskazówka:


private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
	int h=Convert.ToInt16(textBox7.Text),
		i = 0,//kolejny wiersz choinki
		j=0,//bieżący wiersz- piętro choinki
		k=1;//licznik znaków w kolejnym wierszu
	textBox5.Text = null;
	do
	{
		do
		{
		 textBox5.AppendText("*");
		 j++;
		} while (j < k);
	textBox5.AppendText(Environment.NewLine);
	j = 0;
	k++;
	i++;
	}while (i<h);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działający program przedstawia poniższa ilustracja

rysowanie choinki w trybie tekstowym aplikacja Visual Studio C#

Zad. 4

Stosując znak Unicode █ (kod znaku U+2588) oraz ░ (kod znaku U+2591) narysuj szachownicę o zadanym z klawiatury rozmiarze.

Wskazówka: Użycie dowolnego znaku Unicode w zmiennej typu łańcuchowego wymaga zastosowanie prefiksu \u. Patrz poniżej

Wskazówka:


String s = "\uFECA";

Różne kody znaków używane w zbiorze znaków rozszerzonych Unicode uzyskasz przy pomocy aplikacji Tablica znaków standardowo dołączonej do systemu Windows (w polu Wyszukaj wpisz hasło: tablica znaków)

Tablica znaków Windows Visual Studio C#

Jeżeli chcesz samodzielnie wyświetlić w pętli kolejne znaki Unicode to należy pamiętać, że ich pozycja w zbiorze jest podana wartością szesnastkową. Poniżej przykładowe podejście

Wskazówka:


string hex = i.ToString("X");
var unicode = (char)int.Parse(hex,System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier);
textBox1.AppendText(hex+" "+ unicode + Environment.NewLine);

Proponowany układ kontrolek

rysowanie szachownicy w trybie tekstowym Visual Studio C#

Rozwiązanie zadania wymaga zastosowania przełączania pierwszego i ostatniego znaku rysowania bieżącego wiersza szachownicy.

rysowanie szachownicy w trybie tekstowym aplikacja Visual Studio C#

Kolejne wiersze szachownicy jeżeli rozpoczynają się od ciemnego pola to kończą jasnym polem, a następny wiersz rozpoczyna się od jasnego pola i na odwrót.

Poniżej propozycja kodu realizującego to zadanie. Zwróć uwagę na instrukcje konwersji typu char na string (char.ToString(argument typu char))

Wskazówka:


private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
	int h = Convert.ToInt16(textBox8.Text);
	char znak = '\u2591',
		 znakKoncaWiersza= '\u2591';
	textBox6.Text = null;
	for(int i = 0; i < h; i++)
	{
		for(int j=0; j < h; j++)
		{
			if (znak == '\u2588') znak = '\u2591';
			else znak = '\u2588';
			textBox6.AppendText(char.ToString(znak));
		}
		if (znakKoncaWiersza == '\u2588') znak = '\u2591';
		else znak = '\u2588';
		znakKoncaWiersza = znak;
		textBox6.AppendText(Environment.NewLine);
	}
}

Powyższy kod wywołany jest w zdarzeniu Click kontrolki Button. Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

Pełny kod programu

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace _21aPetlaWPetli
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text=null;
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        textBox1.AppendText("Tabliczka mnożenia dla liczby " 
                  + i.ToString()+Environment.NewLine);
        for (int j = 1; j <= 10; j++)
        {
          int w = i * j;
          textBox1.AppendText(i.ToString()+
                    " x "+j.ToString()+
                    " = "+w.ToString()+
                    Environment.NewLine);
        }
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a = Convert.ToInt16(textBox3.Text);
      int b = Convert.ToInt16(textBox4.Text);
      textBox2.Text = null;
      int i = 0;
      while (i < a)
      {
        int j = 0;
        while (j < b)
          {
          textBox2.AppendText("X");
          j++;  
          }
        textBox2.AppendText(Environment.NewLine);
        i++;
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int h=Convert.ToInt16(textBox7.Text),
        i = 0,//kolejny wiersz choinki
        j=0,//bieżący wiersz- pietro choinki
        k=1;//licznik znaków w kolejnym wierszu
      textBox5.Text = null;
      do
      {
        do
        {
         textBox5.AppendText("*");
         j++;
        } while (j < k);
      textBox5.AppendText(Environment.NewLine);
      j = 0;
      k++;
      i++;
      }while (i<h);
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int h = Convert.ToInt16(textBox8.Text);
      char znak = '\u2591',
         znakKoncaWiersza= '\u2591';
      textBox6.Text = null;
      for(int i = 0; i < h; i++)
      {
        for(int j=0; j < h; j++)
        {
          if (znak == '\u2588') znak = '\u2591';
          else znak = '\u2588';
          textBox6.AppendText(char.ToString(znak));
        }
        if (znakKoncaWiersza == '\u2588') znak = '\u2591';
        else znak = '\u2588';
        znakKoncaWiersza = znak;
        textBox6.AppendText(Environment.NewLine);
      }
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz