Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- kolizje

Do ósmej części będziemy potrzebować kod z części siódmej, który można pobrać z tego linku kod części 7

W tej części zajmiemy się kolizjami. Co będziemy rozumieć przez kolizję w naszym rozwiązaniu? Przez kolizję będziemy rozumieć moment wejścia graficznego obrysu obiektu poruszającego się na planszy gry w obszar innego obiektu graficznego utworzonego świata gry.

Nie wszystkie obiekty graficzne widoczne w świecie gry muszą wykrywać kolizje. Na pewno kolizja musi być wykrywana dla pocisku w przypadku uderzenia w cel lub przeszkodę. Kolizja powinna być również wykrywana przy ruchu obiektów graczy. W naszym przypadku poruszające się czołgi do tej pory mogę przenikać przez siebie jaki i przejeżdżać przez przeszkody. W tej części postaramy się to rozwiązać.

Wykrywanie kolizji z przeszkodą

W przyjętym rozwiązaniu w indeksach graficznych bitmap kostek świata pod numerem 16 jest trawa- grunt po którym można jeździć, a pod numerem 17 jest obraz bitmapy przeszkody (skrzynki) przez którą ni powinno się dać przejechać. Patrz poniższy rysunek

zasoby gry 2d. Visual Studio C#

Aby zapewnić wykrywalność kolizji z przeszkodą należy odczytać czy w przewidzianej ruchem kolejnej klatce siatki mapy gry nie ma przeszkody. W pseudokodzie możemy zapisać taką instrukcję jako warunek przedstawiony poniższym schematem blokowym

wykrywanie kolizji w grze 2d. Visual Studio C#

Przechodzimy do pliku Czolg.cs i dodamy funkcję ograniczającą ruch do dozwolonych pól. W funkcji dodamy sprawdzenie czy gracz nie wyjechał poza planszę

Wskazówka:


private bool CzyMoznaZrobicRuch(int[,] plansza,int ileKlatekX,int ileKlatekY)
	{
		//tymczasowe współrzędne położenia
		float _x = x,
			 _y = y;
		//sprawdzaj możliwośc ruchu z dokładnością
		//do osmiokrotnego przesunięcia pozycji
		//wartośc nalezy dopasowac do obrysu duszka względem
		//pełengo rozmiaru klatki
		switch (idKlatka)
		{
			//na północ
			case 0: _y -= 8*v; break;
			//na wschód
			case 1: _x += 8*v; break;
			//na południe
			case 2: _y += 8*v; break;
			//na zachód
			case 3: _x -= 8*v; break;
		}
		int wiersz = (int)(_y / wys),
			kolumna= (int)(_x/szer);
		//nie wyjeżdzja poza planszę
		if (kolumna < 0 ||
			kolumna > ileKlatekX-1 ||
			wiersz < 0 ||
			wiersz > ileKlatekY-1) return false; 
		//klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
		//po którym można jeździć, po pozostałych nie można
		if (plansza[wiersz,kolumna]!=16)return false;
		return true;
	}

Wywołanie funkcji zrobimy we wcześniej napisanej metodzie Ruch, którą zmodyfikujemy o podanie strzech argumentów: planszy świata gry oraz ilości kolumn i wierszy

Wskazówka:


public void Ruch(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY)
{
	if (!fRuch||!CzyMoznaZrobicRuch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY)) return;
	
	switch (idKlatka){
		//na północ
		case 0:y -= v;break;
		//na wschód
		case 1: x += v; break;
		//na południe
		case 2: y += v; break;
		//na zachód
		case 3: x -= v; break;
	}
}

Przechodzimy do pliku Form1.cs i dokonujmy poprawek w ciele funkcji zegarGry. Patrz poniżej

Wskazówka:


private void zegarGry()
{
	czolgA.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY);
	czolgB.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY);
	bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Obiekty nie powinny przejeżdżać przez przeszkody

kolizja w grze 2d. Visual Studio C#

Kolizja z przeciwnikiem

Wykrycie kolizji z przeciwnikiem w najprostszym rozwiązaniu może polegać na sprawdzeniu czy klatka pola obszaru świata gry jest pusta czy zajmują ją przeciwnik. Oznacza to, że wystarczy sprawdzić czy kolumna i wiersz jednego gracza i drugiego będą jednakowe w przewidywanym ruchu. Jeżeli będą jednakowe to występuje kolizja.

Modyfikujemy wcześniej napisaną funkcję CzyMoznaZrobicRuch. Dodamy czwarty argument- czołg przeciwnika. W ciele funkcji wykonamy test sprawdzający kolumny i wiersze dla obu graczy

Wskazówka:


private bool CzyMoznaZrobicRuch(int[,] plansza,int ileKlatekX,int ileKlatekY,Czolg B)
	{
		//tymczasowe współrzędne położenia
		float _x = x,
			 _y = y;
		//sprawdzaj możliwośc ruchu z dokładnością
		//do osmiokrotnego przesunięcia pozycji
		//wartośc nalezy dopasowac do obrysu duszka względem
		//pełengo rozmiaru klatki
		switch (idKlatka)
		{
			//na północ
			case 0: _y -= 8*v; break;
			//na wschód
			case 1: _x += 8*v; break;
			//na południe
			case 2: _y += 8*v; break;
			//na zachód
			case 3: _x -= 8*v; break;
		}
		int wiersz = (int)(_y / wys),
			kolumna= (int)(_x/szer);
		//nie wyjeżdzja poza planszę
		if (kolumna < 0 ||
			kolumna > ileKlatekX-1 ||
			wiersz < 0 ||
			wiersz > ileKlatekY-1) return false;
		//czy kolizja z czolgiem przeciwnika
		int wierszB = (int)(B.Y / wys),
			kolumnaB = (int)(B.X / szer);
		if(wiersz==wierszB && kolumna==kolumnaB) return false;
		//klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
		//po którym można jeździć, po pozostałych nie można
		if (plansza[wiersz,kolumna]!=16)return false;
		return true;
	}

Dodanie czwartego argument wymaga modyfikacji w kolejnej funkcji. Jest to funkcja Ruch

Wskazówka:


public void Ruch(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY,Czolg B)
	{
		if (!fRuch||
			!CzyMoznaZrobicRuch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY,B))
			return;
		
		switch (idKlatka){
			//na północ
			case 0:y -= v;break;
			//na wschód
			case 1: x += v; break;
			//na południe
			case 2: y += v; break;
			//na zachód
			case 3: x -= v; break;
		}
	}
Przechodzimy do pliku Form1.cs i wykonujemy kolejną modyfikację

Wskazówka:


private void zegarGry()
{
	czolgA.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,czolgB);
	czolgB.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,czolgA);
	bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
}

Teraz kompilujemy program i sprawdzamy efekt działania. Prawidłowo wprowadzone modyfikacje zablokują możliwość przenikania obiektów graczy- czołgi nie wjeżdżają na siebie

kolizja w grze 2d. Visual Studio C#

Kolizja pocisku z przeszkodą i czołgiem przeciwnika

Problem wykrywani kolizji przez pocisk podzielimy na dwa podproblemy:

Kolizje z przeszkodą rozwiążemy w ten sam sposób co kolizję czołgu z przeszkodą z tą różnicą, że nie będziemy blokować ruchu tylko powodować eksplozję.

Przechodzimy do pliku Pocisk.cs i piszemy kod funkcji wykrywającej kolizję. Jej argument to: plansza świata gry oraz ilość klatek w poziomie i pionie w przyjętym świecie gry. Patrz poniżej

Wskazówka:


private bool CzyKolizja(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY)
{
	//dzielimy przez 48 bo taka jest szerokośc
	//i wysokośc pola świata gry
	int wiersz = (int)(y / 48),
		kolumna = (int)(x / 48);
	//eksplozaj na grnicach swiata
	if (kolumna < 0 || wiersz < 0 ||
		kolumna >= ileKlatekX ||
		wiersz >= ileKlatekY) return true;
	//klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
	//po którym można jeździć, po pozostałych nie można
	if (plansza[wiersz, kolumna] != 16) return true;
	return false;
}

Wywołanie tej funkcji robimy w warunku zniszczenia pocisku w funkcji Ruch, w której nagłówku dopisujemy trzy argumenty: int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY

Wskazówka:


public void Ruch(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY)
{
	//kierunek pólnoc
	switch (kierunek)
	{
		//na Pólnoc
		case 0:y -= v;break;
		//na Wschod
		case 1:x += v;break;
		//na Południe
		case 2: y += v; break;
		//na Zachód
		case 3: x -= v; break;
	}
	if (CzyKolizja(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY)||
		Math.Abs(x - x0) > zasieg ||
		Math.Abs(y - y0) > zasieg)
		fZniszcz = true;
}

Wprowadzone zmiany w nagłówku funkcji Ruch wymagają modyfikacje w pliku Swiat.cs. Przechodzimy do tego pliku i uaktualniamy kod do postaci. Zmiana jest w jednej linijce. Było e.Ruch(), zmieniamy na e.Ruch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY);. Patrz poniżej

Wskazówka:


public void RysujWszystkiePociski(Graphics g, List<Bitmap> bmp)
{
	foreach (var e in listaPociskow)
	{
		e.Rysuj(g, bmp, e.idKlatka);
		e.LicznikKlatek();
		e.Ruch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY);
	}
	//przeglądnij listę i usun te które zakończyły zycie
	//czyli trafiły w cel, przeszkodę lub osiągneły maksymalny zasięg
	for (int i = 0; i < listaPociskow.Count; i++)
		if (listaPociskow[i].fZniszcz)
		{
			listaEksplozji.Add(new Eksplozja(listaPociskow[i].x,
											 listaPociskow[i].y, 48, 48));
			listaPociskow.RemoveAt(i);
		}
}

Kompilujemy program i sprawdzamy efekt działania. Przy prawidłowo wprowadzonych zmianach zauważysz eksplozje gdy pocisk trafi w przeszkodę

kolizja pocisku w grze 2d. Visual Studio C#

Kolizja z czołgiem przeciwnika

Kolizje z czołgiem przeciwnika wykryjemy na zasadzie porównania współrzędnych pocisku i czołgu przeciwnika. Porównywać będziemy pewien obszar wokół współrzędnych czołgu przeciwnika.

Jeżeli otworzymy plik zasobów graficznych, to po zmierzeniu obrysu rysunku czołgu otrzymujemy, że obrys ma wymiary 32 x 32 piksele

obszar kolizji pocisku w grze 2d. Visual Studio C#

Obszar do wykrywania kolizji z czołgiem będzie prostokątem o bokach 32 x 32 piksele rozciągniętym wokół punktu zaczepienia. Punktem zaczepienia są współrzędne czołgu przeciwnika. Przechodzimy do nagłówka klasy Pocisk i dodajemy zmienną związaną z czołgiem przeciwnika

Wskazówka:


  internal class Pocisk
  {
    //
    public Czolg wlasciciel,przeciwnik;

Zmieniamy konstruktora klasy Pocisk

Wskazówka:


//konstruktor
public Pocisk(float _x, float _y, int _wys, 
			 int _szer, byte _kierunek, 
			 Czolg _w,Czolg _p)
{
	//przesuniecie dla konca lufy
	float dx = 0, dy = 0;
	wys = _wys;
	szer = _szer;
	//kierunek strzalu
	kierunek = _kierunek;
	switch (kierunek)
	{
		//Północ
		case 0:dy = -24.0f;break;
		//Wschód
		case 1:dx = 24.0f; break;
		//Polódnie
		case 2:dy = 24.0f;break;
		//Zachód
		case 3:dx = -24.0f;break;
	}
	//zapamietaj współrzędne strzalu
	x = _x + dx;
	y = _y + dy;
	x0 = _x;
	y0 = _y;
	
	//ustaw zasięg na 6 kafli świata
	zasieg = 6 * 48;
	wlasciciel = _w;
	przeciwnik = _p;
}

Modyfikujemy wcześniej napisaną funkcję kolizji pocisku z przeszkodą.

Wskazówka:


private bool CzyKolizja(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY)
{
	//kolizja z czołgiem przeciwnika
	if(x > przeciwnik.X - 16 &&
	  x < przeciwnik.X + 16 &&
	  y > przeciwnik.Y - 16 &&
	  y < przeciwnik.Y + 16) return true;
	//dzielimy przez 48 bo taka jest szerokośc
	//i wysokośc pola świata gry
	int wiersz = (int)(y / 48),
		kolumna = (int)(x / 48);
	//eksplozaj na grnicach swiata
	if (kolumna < 0 || wiersz < 0 ||
		kolumna >= ileKlatekX ||
		wiersz >= ileKlatekY) return true;
	//klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
	//po którym można jeździć, po pozostałych nie można
	if (plansza[wiersz, kolumna] != 16) return true;
	return false;
}

Wprowadzone zmiany w klasie Pocisk wymuszają zmiany w innych plikach. Przechodzimy do pliku Form1.cs. Modyfikujemy poniżesz funkcje tak jak poniżej

Wskazówka:


private void TestPocisku()
{
	int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
	Random los = new Random();
	x = los.Next(8, this.Width - 8);
	y = los.Next(8, this.Height - 8);
	//zero to strzal na pólnoc
	swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(x, y, 
							8, 8, 0,
							czolgA,czolgB));
}

private void Strzal(Czolg cz, Czolg czPrzdeciwnik)
{
	swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(cz.X, cz.Y, 
							8, 8, cz.IdKlatka, 
							cz, czPrzdeciwnik));
}

Oraz ostatnie linijki funkcji Form1_KeyDown

Wskazówka:


//strzela czołg A
if (e.KeyCode == Keys.Space)
{
	Strzal(czolgA, czolgB);
}
//strzela czołg B
if (e.KeyCode==Keys.Enter)
{
	Strzal(czolgB, czolgA);
}

Kompilujemy program i sprawdzamy efekt działania. Prawidłowo działający program pozwala trafić w czołg przeciwnika

piszemy grę 2d w Visual Studio C#

I to byłoby na tyle w tej części cyklu lekcji związanych z klasami, obiektami i funkcjami graficznymi. Można dalej projekt rozwijać, na przykład mając już podane do pocisku zmienne typu Czolg właściciela pocisku i czołg przeciwnika łatwo dodać jest system naliczania punktów, tracenia punktów życia. Można pokusić się o zdobywanie zasobów typu amunicja, punkty życia itp. Model prostego silnika gry 2d został tu przedstawiony.

Poniżej pełne kody plików użytych klas

Wskazówka:


using czolg_1;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;


namespace czolg_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    bitmapy bmp;
    Swiat swiat;
    Czolg czolgA, czolgB;

    


    private void TestEksplozji()
    {
      int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
      Random los= new Random();
      x = los.Next(48, this.Width - 48);
      y = los.Next(48, this.Height - 48);
      swiat.listaEksplozji.Add(new Eksplozja(x,y,bmp.H,bmp.W));
    }

    private void TestPocisku()
    {
      int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
      Random los = new Random();
      x = los.Next(8, this.Width - 8);
      y = los.Next(8, this.Height - 8);
      //zero to strzal na pólnoc
      swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(x, y, 
                  8, 8, 0,
                  czolgA,czolgB));
    }

    private void Strzal(Czolg cz, Czolg czPrzdeciwnik)
    {
      swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(cz.X, cz.Y, 
                  8, 8, cz.IdKlatka, 
                  cz, czPrzdeciwnik));
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      swiat = new Swiat("swiat1.txt");
      //buduj swiat 20x15- 20 kolumn na 15 wierszy po 48x48 pikseli
      bmp =new bitmapy(swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,48,48);
      //rob czolg zwrocony na południe
      czolgA = new Czolg(2,0, 0, bmp.H, bmp.W);
      czolgA.LadujKlatkiKierunku(0,1,2,3);
      //rób czołg zwrócony na połnoc
      czolgB = new Czolg(0,14, 19, bmp.H, bmp.W);
      czolgB.LadujKlatkiKierunku(8, 9, 10, 11);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //wczytaj bitmape na sztwyno z pliku
      //zakładamy, że plik grafiki istnieje
      //więc nie musimy sprawdzać czy istnieje
      bmp.WczytajBmp("./g/czolg.png");
      bmp.WczytajBmpPocisku("./g/pocisk.png",8,8);
    }

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      //klawiszologia
      //dla gracza A
      if (e.KeyCode == Keys.A) czolgA.Obracaj(-1);
      if (e.KeyCode == Keys.D) czolgA.Obracaj(1);
      if (e.KeyCode == Keys.W) 
      { 
        czolgA.fRuch = true;
        czolgA.v= czolgA.Vmax;
        //czolgA.fRuch = czolgA.CzyMoznaZrobicRuch(swiat.plansza);
      }
      if (e.KeyCode == Keys.S)
      {
        czolgA.fRuch = true;
        czolgA.v = -czolgA.Vmax;
        //czolgA.fRuch = czolgA.CzyMoznaZrobicRuch(swiat.plansza);
      }
      //dla gracza B
      if (e.KeyCode == Keys.Left) czolgB.Obracaj(-1);
      if (e.KeyCode == Keys.Right) czolgB.Obracaj(1);
      if (e.KeyCode == Keys.Up) 
      { 
        czolgB.fRuch = true;
        czolgB.v = czolgB.Vmax;
      }
      if (e.KeyCode == Keys.Down)
      {
        czolgB.fRuch = true;
        czolgB.v = -czolgB.Vmax;
      }
      //strzela czołg A
      if (e.KeyCode == Keys.Space)
      {
        Strzal(czolgA, czolgB);
      }
      //strzela czołg B
      if (e.KeyCode==Keys.Enter)
      {
        Strzal(czolgB, czolgA);
      }
    }
    
    private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      //klawiszologia
      //dla gracza A
      if (e.KeyCode == Keys.W ||
        e.KeyCode == Keys.S)
        czolgA.fRuch = false;
      //dla gracza B
      if (e.KeyCode == Keys.Up ||
        e.KeyCode == Keys.Down)
        czolgB.fRuch = false;
      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      zegarGry();
    }

    private void zegarGry()
    {
      czolgA.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,czolgB);
      czolgB.Ruch(swiat.plansza,swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,czolgA);
      bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Czolg
  {
    int[] klatki = new int[4];
    static float maxV = 2.0f;
    private int idKlatka;
    private int wiersz,kolumna;//pozycja w klatkach swiata gry
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    private float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    public float v = maxV;//predkosc
    public bool fRuch = false;
    
    
    
    public int Wiersz
    {//zwroc,ustaw pozycje w klatkach swiata gry 
      get { return wiersz; }
      set { wiersz = value; }
    }
    public int Kolumna
    {//zwroc,ustaw pozycje w klatkach swiata gry 
      get { return kolumna; }
      set { kolumna = value; }
    }
    //funkcja odczytu max predkosci
    public float Vmax { get { return maxV; } }
    //zwróć wpsółrzędne obiektu ze świata gry
    public float X { get { return x; } }
    public float Y { get { return y; } }
    //zwróc klatke kierunku ruchu, potrzebne do strzelania
    public byte IdKlatka { get { return (byte)idKlatka; } }
    //konstruktor
    public Czolg(int _idKlatka,int _wiersz,
		       int _kolumna,int _wys,int _szer)
    {
      idKlatka = _idKlatka;
      Wiersz = _wiersz;
      Kolumna = _kolumna; 
      wys =_wys;
      szer = _szer;
      //oblicz współrzedne startu
      x = Kolumna * szer + szer/2;
      y = Wiersz * wys + wys/2;
    }

    public void LadujKlatkiKierunku(int _N,int _E,int _S,int _W)
    {
      klatki[0] = _N;//na północ
      klatki[1] = _E;//na wschód
      klatki[2] = _S;//na południe
      klatki[3] = _W;//na zachód
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[idKlatka]],
            new Rectangle((int)x-szer/2, 
						       (int)y-wys/2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }

    public void Obracaj(int i)
    {
      idKlatka += i;
      if (idKlatka < 0) idKlatka = 3;
      if (idKlatka > 3) idKlatka = 0;
    }
    private bool CzyMoznaZrobicRuch(int[,] plansza,int ileKlatekX,
		                int ileKlatekY,Czolg B)
    {
      //tymczasowe współrzędne położenia
      float _x = x,
         _y = y;
      //sprawdzaj możliwośc ruchu z dokładnością
      //do osmiokrotnego przesunięcia pozycji
      //wartośc nalezy dopasowac do obrysu duszka względem
      //pełengo rozmiaru klatki
      switch (idKlatka)
      {
        //na północ
        case 0: _y -= 8*v; break;
        //na wschód
        case 1: _x += 8*v; break;
        //na południe
        case 2: _y += 8*v; break;
        //na zachód
        case 3: _x -= 8*v; break;
      }
      int wiersz = (int)(_y / wys),
        kolumna= (int)(_x/szer);
      //nie wyjeżdzja poza planszę
      if (kolumna < 0 ||
        kolumna > ileKlatekX-1 ||
        wiersz < 0 ||
        wiersz > ileKlatekY-1) return false;
      //czy kolizja z czolgiem przeciwnika
      int wierszB = (int)(B.Y / wys),
        kolumnaB = (int)(B.X / szer);
      if(wiersz==wierszB && kolumna==kolumnaB) return false;
      //klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
      //po którym można jeździć, po pozostałych nie można
      if (plansza[wiersz,kolumna]!=16)return false;
      return true;
    }
    
    public void Ruch(int[,] plansza, int ileKlatekX, 
		            int ileKlatekY,Czolg B)
    {
      if (!fRuch||
        !CzyMoznaZrobicRuch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY,B))
        return;
      
      switch (idKlatka){
        //na północ
        case 0:y -= v;break;
        //na wschód
        case 1: x += v; break;
        //na południe
        case 2: y += v; break;
        //na zachód
        case 3: x -= v; break;
      }
    }
    
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Pocisk
  {
    int[] klatki = {0,1,2,3};
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki pocisku
    public float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    private float x0, y0;//pozycja współrzednych wystrzału
    public int idKlatka = 0;
    public bool fZniszcz = false;
    //opóźnienie
    private const byte GRANICA_OPOZNIENIE = 3;
    private byte licznikOpoznienia = 0;
    private byte kierunek;
    private float v = 10.0f;//predkośc pocisku
    private float zasieg = 0;//zasięg pocisku
    //
    public Czolg wlasciciel,przeciwnik;
    
    //konstruktor
    public Pocisk(float _x, float _y, int _wys, 
           int _szer, byte _kierunek, 
           Czolg _w,Czolg _p)
    {
      //przesuniecie dla konca lufy
      float dx = 0, dy = 0;
      wys = _wys;
      szer = _szer;
      //kierunek strzalu
      kierunek = _kierunek;
      switch (kierunek)
      {
        //Północ
        case 0:dy = -24.0f;break;
        //Wschód
        case 1:dx = 24.0f; break;
        //Polódnie
        case 2:dy = 24.0f;break;
        //Zachód
        case 3:dx = -24.0f;break;
      }
      //zapamietaj współrzędne strzalu
      x = _x + dx;
      y = _y + dy;
      x0 = _x;
      y0 = _y;
      
      //ustaw zasięg na 6 kafli świata
      zasieg = 6 * 48;
      wlasciciel = _w;
      przeciwnik = _p;
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp, int id)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[id]],
            new Rectangle((int)x - szer / 2, (int)y - wys / 2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }
    private bool CzyKolizja(int[,] plansza, int ileKlatekX, int ileKlatekY)
    {
      //kolizja z czołgiem przeciwnika
      if(x > przeciwnik.X - 16 &&
        x < przeciwnik.X + 16 &&
        y > przeciwnik.Y - 16 &&
        y < przeciwnik.Y + 16) return true;
      //dzielimy przez 48 bo taka jest szerokośc
      //i wysokośc pola świata gry
      int wiersz = (int)(y / 48),
        kolumna = (int)(x / 48);
      //eksplozaj na grnicach swiata
      if (kolumna < 0 || wiersz < 0 ||
        kolumna >= ileKlatekX ||
        wiersz >= ileKlatekY) return true;
      //klatka o indeksie 16 jest trawą-gruntem
      //po którym można jeździć, po pozostałych nie można
      if (plansza[wiersz, kolumna] != 16) return true;
      return false;
    }
    public void Ruch(int[,] plansza, int ileKlatekX, 
             int ileKlatekY)
    {
      //kierunek pólnoc
      switch (kierunek)
      {
        //na Pólnoc
        case 0:y -= v;break;
        //na Wschod
        case 1:x += v;break;
        //na Południe
        case 2: y += v; break;
        //na Zachód
        case 3: x -= v; break;
      }
      if (CzyKolizja(plansza, ileKlatekX, 
              ileKlatekY) ||
        Math.Abs(x - x0) > zasieg ||
        Math.Abs(y - y0) > zasieg)
        fZniszcz = true;
    }
    public void LicznikKlatek()
    {
      licznikOpoznienia++;
      if (licznikOpoznienia > GRANICA_OPOZNIENIE)
      {
        idKlatka++;
        licznikOpoznienia = 0;
      }
      if (idKlatka > 3)
      {
        idKlatka = 0;
        //flagę zniszcenia trzeba wywołac gdy trafiono w cel
        //przeszkodę lub osiągnieto maksymalny zasięg
        //fZniszcz = true;
      }
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;

namespace czolg_1
{
  internal class Swiat
  {
    static int ileKlatekX = 20, ileKlatekY = 15;
    public int[,] plansza = new int[ileKlatekY, ileKlatekX];
    public List<Eksplozja> listaEksplozji = new List<Eksplozja>();
    public List<Pocisk> listaPociskow = new List<Pocisk>();

    /*
    public int[,] Plansza
    {
      get{return plansza;}
    }
    */
    

    public int IleKlatekX
    {  //zwróc ilośc kolumn
      get { return ileKlatekX; }
    }

    public int IleKlatekY
    {  //zwróc ilośc wierszy
      get { return ileKlatekY; }
    }

    //konstruktor
    public Swiat(string plik)
    {
      //odczytaj wskazany plik z mapą świata gry
      string[] txt=System.IO.File.ReadAllLines(plik);
      for(int i= 0; i < txt.Count(); i++)
      {
        //odczytaj wiersze i ustaw znak separatora na spację
        string[]wiersz=txt[i].Split(' ');
        //czytaj liczby zapisane w wierszach
        for (int j = 0; j < wiersz.Length; j++)
        {
          int k = int.Parse(wiersz[j]);
          //przypisz odczyatne indeksy klatek do
          //tablicy planszy mapy świata gry
          plansza[i, j] = k;
        }
      }
    }
    public void RysujSwiat(Graphics g, List<Bitmap> bmp,int w,int h)
    {
      for(int i=0;i< ileKlatekY;i++)
      for (int j = 0; j < ileKlatekX; j++)
        {
          int idKlatka = plansza[i,j];
          g.DrawImage(bmp[idKlatka], new Rectangle(j*w, i*h, w, h), 
					      new Rectangle(0, 0, w, h), GraphicsUnit.Pixel);
        }
    }
    public void RysujWszystkieEksplozje(Graphics g,List<Bitmap> bmp)
    {
      foreach (var e in listaEksplozji)
      {
        e.Rysuj(g, bmp, e.idKlatka);
        e.LicznikKlatek();
      }
      //przeglądnij listę i usun te które zakończyły animację
      for(int i = 0; i < listaEksplozji.Count; i++)
        if(listaEksplozji[i].fZniszcz)listaEksplozji.RemoveAt(i);
    }
    public void RysujWszystkiePociski(Graphics g, List<Bitmap> bmp)
    {
      foreach (var e in listaPociskow)
      {
        e.Rysuj(g, bmp, e.idKlatka);
        e.LicznikKlatek();
        e.Ruch(plansza, ileKlatekX, ileKlatekY);
      }
      //przeglądnij listę i usun te które zakończyły zycie
      //czyli trafiły w cel, przeszkodę lub osiągneły maksymalny zasięg
      for (int i = 0; i < listaPociskow.Count; i++)
        if (listaPociskow[i].fZniszcz)
        {
          listaEksplozji.Add(new Eksplozja(listaPociskow[i].x,
                           listaPociskow[i].y, 48, 48));
          listaPociskow.RemoveAt(i);
        }
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Eksplozja
  {
    int[] klatki = {24,25,26,27,28,29,30};
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    private float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    public int idKlatka = 0;
    public bool fZniszcz = false;
    //opóźnienie
    private const byte GRANICA_OPOZNIENIE = 5;
    private byte licznikOpoznienia = 0;

    //konstruktor
    public Eksplozja(float _x,float _y, int _wys, int _szer)
    {
      wys = _wys;
      szer = _szer;
      //zapamietaj współrzędne wybuchu
      x = _x;
      y = _y;
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp, int id)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[id]],
            new Rectangle((int)x - szer / 2,
            (int)y - wys / 2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }

    public void LicznikKlatek()
    {
      licznikOpoznienia++;
      if (licznikOpoznienia > GRANICA_OPOZNIENIE)
      {
        idKlatka++;
        licznikOpoznienia = 0;
      }
      if (idKlatka > 6)
      {
        idKlatka = 0;
        fZniszcz = true;
      }
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz