Obiekty graficzne na przykładzie prostej gry- strzelanie

W tej części dodamy rozwiązanie pozwalające strzelać graczom zgodnie z kierunkiem ustawionej lufy. Do siódmej części będziemy potrzebować kod z części szóstej, który można pobrać z tego linku (pobierz kod z części 6)

Właściciel pocisku- czyli kto strzela?

W klasie Pocisk musimy dodać zmienną przechowującą właściciela pocisku. To pole ułatwi nam rozwiązanie odejmowania punktów życia trafionego celu. Po prostu- zakładamy, że nie można w siebie samego strzelić. I po tym polu w czasie wykrywania kolizji pocisku z celami będziemy rozróżniać trafienia.

Przechodzimy do pliku Pocisk.cs i dodajemy wiersz kodu public Czolg wlasciciel;

Wskazówka:


namespace czolg_1
{
  internal class Pocisk
  {
    int[] klatki = {0,1,2,3};
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    public float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    private float x0, y0;//pozycja współrzednych wystrzału
    public int idKlatka = 0;
    public bool fZniszcz = false;
    //opóźnienie
    private const byte GRANICA_OPOZNIENIE = 3;
    private byte licznikOpoznienia = 0;
    private byte kierunek;
    private float v = 10.0f;//predkośc pocisku
    private float zasieg = 0;//zasięg pocisku
    //
    public Czolg wlasciciel;
    
    //konstruktor

Modyfikujemy konstruktora klasy Pocisk poprzez dodanie zmiennej typu Czolg jako kolejny argument w konstruktorze. Patrz poniższy kod

Wskazówka:


//konstruktor
public Pocisk(float _x, float _y, int _wys, int _szer, byte _kierunek, Czolg _w)
{
	wys = _wys;
	szer = _szer;
	//zapamietaj współrzędne strzalu
	x = _x;
	y = _y;
	x0 = _x;
	y0 = _y;
	//kierunek strzalu
	kierunek = _kierunek;
	//ustaw zasięg na 6 kafli świata
	zasieg = 6 * 48;
	wlasciciel = _w;
}

Ta zmiana spowoduje pojawienie się komunikatu błędu. Musimy przejść do pliku Form1.cs i dokonać zmiany w funkcji TestPocisku(). Zmiana dotyczy jednej linii kodu (swiat.listaPociskow.Add?)

Wskazówka:


private void TestPocisku()
{
	int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
	Random los = new Random();
	x = los.Next(8, this.Width - 8);
	y = los.Next(8, this.Height - 8);
	//zero to strzal na pólnoc
	swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(x, y, 8, 8, 0,czolgA));
}

Można przetestować program. Jako takich zauważalnych zmian nie ma, testujemy tylko aby sprawdzić czy modyfikacje nie wprowadziły błędów.

Na bazie funkcji TestPocisku tworzymy nową o nazwie Strzal. Nowej funkcji wstępnie przypiszemy trzy argumenty: właściciel, współrzędna X i współrzędna Y. Na moment przejdziemy do pliku Czolg.cs i dopiszemy funkcje- metody zwracające współrzędne X,Y czołgu gracza oraz numer klatki obrazu bitmapy. Numer indeksu tablicy klatek wykorzystujemy do ustalenia kierunku ruchu (N,E,S,W)

Wskazówka:


//funkcja odczytu max predkosci
public float Vmax { get { return maxV; } }
//zwróć wpsółrzędne obiektu ze świata gry
public float X { get { return x; } }
public float Y { get { return y; } }
//zwróc klatke kierunku ruchu, potrzebne do strzelania
public byte IdKlatka { get { return (byte)idKlatka; } }

Dodajemy funkcję Strzal w pliku Form1.cs napisana na bazie funkcji TestPocisku

Wskazówka:


private void Strzal(Czolg cz)
{
	swiat.listaPociskow.Add(
	   new Pocisk(cz.X, cz.Y, 8, 8, cz.IdKlatka, cz)
		 );
}

Wywołanie funkcji strzelania wykonujemy w funkcji private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) przez podmianę TestPocisku na Strzal. Patrz poniżej

Wskazówka:


//testowe eksplozje
if (e.KeyCode == Keys.T)
{
	TestEksplozji();
}
//testowe pociski
if (e.KeyCode==Keys.Enter)
{
	Strzal(czolgA);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Czołg z lewego górnego narożnika może strzelać ale tylko na północ. W pozostałych kierunkach nie. Nie jest to błąd. Po prostu w części szóstej nie napisaliśmy kodu dla kierunków strzału innych niż kierunek północny

Strzelanie gra 2d . Visual Studio C#

Strzelamy w każdym kierunku

Przechodzimy do pliku Pocisk.cs i dopisujemy kod pozwalający strzelać w każdym kierunku. Zmiany robimy w funkcji Ruch()

Wskazówka:


public void Ruch()
{
	//kierunek pólnoc
	switch (kierunek)
	{
		//na Pólnoc
		case 0:y -= v;break;
		//na Wschod
		case 1:x += v;break;
		//na Południe
		case 2: y += v; break;
		//na Zachód
		case 3: x -= v; break;
	}
	if (Math.Abs(x - x0) > zasieg || Math.Abs(y - y0) > zasieg)
		fZniszcz = true;
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Czołg z górnego lewego rogu może strzelać w każdym kierunku gdy naciskamy klawisz ENTER.

Strzelanie w kazdym kierunku gra 2d. Visual Studio C#

Można zauważyć, że jest jeden mankament w czasie strzelania. Pociski wylatują ze środka wieży. Trzeba to poprawić tak, aby pociski wylatywały z końca lufy.

Justowanie pocisku względem końca lufy

Ustawienie pozycji wylotu pocisku z lufy jest zmienne w zależności od kierunku strzału. Współrzędne końca lufy są inne. Przesunięci najłatwiej jest wyznaczyć otwierając grafikę zasobów na przykład w programie GIMP i odpowiednim narzędziem GIMP?a zmierzyć wartość przesunięcia w pikselach.

Wprowadzamy zmiany w konstruktorze klasy Pocisk. Przechodzimy do pliku Pocisk.cs i przeprogramowujemy konstruktora klasy

Wskazówka:


//konstruktor
public Pocisk(float _x, float _y, int _wys, int _szer, byte _kierunek, Czolg _w)
{
	//przesuniecie dla konca lufy
	float dx = 0, dy = 0;
	wys = _wys;
	szer = _szer;
	//kierunek strzalu
	kierunek = _kierunek;
	switch (kierunek)
	{
		//Północ
		case 0:dy = -24.0f;break;
		//Wschód
		case 1:dx = 24.0f; break;
		//Polódnie
		case 2:dy = 24.0f;break;
		//Zachód
		case 3:dx = -24.0f;break;
	}
	//zapamietaj współrzędne strzalu
	x = _x + dx;
	y = _y + dy;
	x0 = _x;
	y0 = _y;
	
	//ustaw zasięg na 6 kafli świata
	zasieg = 6 * 48;
	wlasciciel = _w;
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Poniższy zrzut ekranu pokazuje efekt zmian. Widać, że pocisk wylatuje z lufy a nie ze środka wieży.

Pociski gra 2d. Visual Studio C#

Strzelamy na dwa czołgi

Aby czołg drugiego gracza mógł strzelać wystarczy dodać obsługę strzału dla innego klawisza niż ENTER. Ustalimy, że klawiszem SPACJA strzela gracz A, a klawiszem ENTER strzela gracz B. Przechodzimy do pliku Form1.cs i wprowadzamy zmiany w funkcji Form1_KeyDown

Wskazówka:


private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	//klawiszologia
	//dla gracza A
	if (e.KeyCode == Keys.A) czolgA.Obracaj(-1);
	if (e.KeyCode == Keys.D) czolgA.Obracaj(1);
	if (e.KeyCode == Keys.W) 
	{ 
		czolgA.fRuch = true;
		czolgA.v= czolgA.Vmax;
	}
	if (e.KeyCode == Keys.S)
	{
		czolgA.fRuch = true;
		czolgA.v = -czolgA.Vmax;
	}
	//dla gracza B
	if (e.KeyCode == Keys.Left) czolgB.Obracaj(-1);
	if (e.KeyCode == Keys.Right) czolgB.Obracaj(1);
	if (e.KeyCode == Keys.Up) 
	{ 
	  czolgB.fRuch = true;
	  czolgB.v = czolgB.Vmax;
	}
	if (e.KeyCode == Keys.Down)
	{
		czolgB.fRuch = true;
		czolgB.v = -czolgB.Vmax;
	}
	//strzela czołg A
	if (e.KeyCode == Keys.Space)
	{
		Strzal(czolgA);
	}
	//strzela czołg B
	if (e.KeyCode==Keys.Enter)
	{
		Strzal(czolgB);
	}
}

Skompiluj program i sprawdź jak działa. Prawidłowo działający program pozwala strzelać obu graczom. Patrz poniższa ilustracja

strzelanie gra 2d, Visual Studio C#

I to tyle w tej części. Poniżej pełne kody aktualnych plików gry

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;


namespace czolg_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    bitmapy bmp;
    Swiat swiat;
    Czolg czolgA, czolgB;    private void TestEksplozji()
    {
      int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
      Random los= new Random();
      x = los.Next(48, this.Width - 48);
      y = los.Next(48, this.Height - 48);
      swiat.listaEksplozji.Add(new Eksplozja(x,y,bmp.H,bmp.W));
    }

    private void TestPocisku()
    {
      int x, y;//tymczasowe wspołrzedne testowych eksplozji
      Random los = new Random();
      x = los.Next(8, this.Width - 8);
      y = los.Next(8, this.Height - 8);
      //zero to strzal na pólnoc
      swiat.listaPociskow.Add(new Pocisk(x, y, 8, 8, 0,czolgA));
    }

    private void Strzal(Czolg cz)
    {
      swiat.listaPociskow.Add(
			  new Pocisk(cz.X, cz.Y, 8, 8, cz.IdKlatka, cz)
				);
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      swiat = new Swiat("swiat1.txt");
      //buduj swiat 20x15- 20 kolumn na 15 wierszy po 48x48 pikseli
      bmp =new bitmapy(swiat.IleKlatekX,swiat.IleKlatekY,48,48);
      //rob czolg zwrocony na południe
      czolgA = new Czolg(2,0, 0, bmp.H, bmp.W);
      czolgA.LadujKlatkiKierunku(0,1,2,3);
      //rób czołg zwrócony na połnoc
      czolgB = new Czolg(0,14, 19, bmp.H, bmp.W);
      czolgB.LadujKlatkiKierunku(8, 9, 10, 11);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //wczytaj bitmape na sztwyno z pliku
      //zakładamy, że plik grafiki istnieje
      //więc nie musimy sprawdzać czy istnieje
      bmp.WczytajBmp("./g/czolg.png");
      bmp.WczytajBmpPocisku("./g/pocisk.png",8,8);
    }

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      //klawiszologia
      //dla gracza A
      if (e.KeyCode == Keys.A) czolgA.Obracaj(-1);
      if (e.KeyCode == Keys.D) czolgA.Obracaj(1);
      if (e.KeyCode == Keys.W) 
      { 
        czolgA.fRuch = true;
        czolgA.v= czolgA.Vmax;
      }
      if (e.KeyCode == Keys.S)
      {
        czolgA.fRuch = true;
        czolgA.v = -czolgA.Vmax;
      }
      //dla gracza B
      if (e.KeyCode == Keys.Left) czolgB.Obracaj(-1);
      if (e.KeyCode == Keys.Right) czolgB.Obracaj(1);
      if (e.KeyCode == Keys.Up) 
      { 
        czolgB.fRuch = true;
        czolgB.v = czolgB.Vmax;
      }
      if (e.KeyCode == Keys.Down)
      {
        czolgB.fRuch = true;
        czolgB.v = -czolgB.Vmax;
      }
      //strzela czołg A
      if (e.KeyCode == Keys.Space)
      {
        Strzal(czolgA);
      }
      //strzela czołg B
      if (e.KeyCode==Keys.Enter)
      {
        Strzal(czolgB);
      }
    }
    
    private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      //klawiszologia
      //dla gracza A
      if (e.KeyCode == Keys.W ||
        e.KeyCode == Keys.S)
        czolgA.fRuch = false;
      //dla gracza B
      if (e.KeyCode == Keys.Up ||
        e.KeyCode == Keys.Down)
        czolgB.fRuch = false;
      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      zegarGry();
    }

    private void zegarGry()
    {
      czolgA.Ruch();
      czolgB.Ruch();
      bmp.PokazEkranGry(this.Handle, swiat, czolgA, czolgB);
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;

namespace czolg_1
{
  internal class Swiat
  {
    static int ileKlatekX = 20, ileKlatekY = 15;
    int[,] plansza=new int[ileKlatekY,ileKlatekX];
    public List<Eksplozja> listaEksplozji = new List<Eksplozja>();
    public List<Pocisk> listaPociskow = new List<Pocisk>();

    public int IleKlatekX
    {  //zwróc ilośc kolumn
      get { return ileKlatekX; }
    }

    public int IleKlatekY
    {  //zwróc ilośc wierszy
      get { return ileKlatekY; }
    }

    //konstruktor
    public Swiat(string plik)
    {
      //odczytaj wskazany plik z mapą świata gry
      string[] txt=System.IO.File.ReadAllLines(plik);
      for(int i= 0; i < txt.Count(); i++)
      {
        //odczytaj wiersze i ustaw znak separatora na spację
        string[]wiersz=txt[i].Split(' ');
        //czytaj liczby zapisane w wierszach
        for (int j = 0; j < wiersz.Length; j++)
        {
          int k = int.Parse(wiersz[j]);
          //przypisz odczyatne indeksy klatek do
          //tablicy planszy mapy świata gry
          plansza[i, j] = k;
        }
      }
    }
    public void RysujSwiat(Graphics g, List<Bitmap> bmp,int w,int h)
    {
      for(int i=0;i< ileKlatekY;i++)
      for (int j = 0; j < ileKlatekX; j++)
        {
          int idKlatka = plansza[i,j];
          g.DrawImage(bmp[idKlatka],
					      new Rectangle(j*w, i*h, w, h),
								new Rectangle(0, 0, w, h),
								GraphicsUnit.Pixel);
        }
    }
    public void RysujWszystkieEksplozje(Graphics g,List<Bitmap> bmp)
    {
      foreach (var e in listaEksplozji)
      {
        e.Rysuj(g, bmp, e.idKlatka);
        e.LicznikKlatek();
      }
      //przeglądnij listę i usun te które zakończyły animację
      for(int i = 0; i < listaEksplozji.Count; i++)
        if(listaEksplozji[i].fZniszcz)listaEksplozji.RemoveAt(i);
    }
    public void RysujWszystkiePociski(Graphics g, List<Bitmap> bmp)
    {
      foreach (var e in listaPociskow)
      {
        e.Rysuj(g, bmp, e.idKlatka);
        e.LicznikKlatek();
        e.Ruch();
      }
      //przeglądnij listę i usun te które zakończyły zycie
      //czyli trafiły w cel, przeszkodę lub osiągneły maksymalny zasięg
      for (int i = 0; i < listaPociskow.Count; i++)
        if (listaPociskow[i].fZniszcz)
        {
          listaEksplozji.Add(new Eksplozja(listaPociskow[i].x,
                           listaPociskow[i].y, 48, 48));
          listaPociskow.RemoveAt(i);
        }
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Pocisk
  {
    int[] klatki = {0,1,2,3};
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    public float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    private float x0, y0;//pozycja współrzednych wystrzału
    public int idKlatka = 0;
    public bool fZniszcz = false;
    //opóźnienie
    private const byte GRANICA_OPOZNIENIE = 3;
    private byte licznikOpoznienia = 0;
    private byte kierunek;
    private float v = 10.0f;//predkośc pocisku
    private float zasieg = 0;//zasięg pocisku
    //
    public Czolg wlasciciel;
    
    //konstruktor
    public Pocisk(float _x, float _y, int _wys, 
		       int _szer, byte _kierunek, Czolg _w)
    {
      //przesuniecie dla konca lufy
      float dx = 0, dy = 0;
      wys = _wys;
      szer = _szer;
      //kierunek strzalu
      kierunek = _kierunek;
      switch (kierunek)
      {
        //Północ
        case 0:dy = -24.0f;break;
        //Wschód
        case 1:dx = 24.0f; break;
        //Polódnie
        case 2:dy = 24.0f;break;
        //Zachód
        case 3:dx = -24.0f;break;
      }
      //zapamietaj współrzędne strzalu
      x = _x + dx;
      y = _y + dy;
      x0 = _x;
      y0 = _y;
      
      //ustaw zasięg na 6 kafli świata
      zasieg = 6 * 48;
      wlasciciel = _w;
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp, int id)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[id]],
            new Rectangle((int)x - szer / 2, (int)y - wys / 2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }
    public void Ruch()
    {
      //kierunek pólnoc
      switch (kierunek)
      {
        //na Pólnoc
        case 0:y -= v;break;
        //na Wschod
        case 1:x += v;break;
        //na Południe
        case 2: y += v; break;
        //na Zachód
        case 3: x -= v; break;
      }
      if (Math.Abs(x - x0) > zasieg || Math.Abs(y - y0) > zasieg)
        fZniszcz = true;
    }
    public void LicznikKlatek()
    {
      licznikOpoznienia++;
      if (licznikOpoznienia > GRANICA_OPOZNIENIE)
      {
        idKlatka++;
        licznikOpoznienia = 0;
      }
      if (idKlatka > 3)
      {
        idKlatka = 0;
        //flagę zniszcenia trzeba wywołac gdy trafiono w cel
        //przeszkodę lub osiągnieto maksymalny zasięg
        //fZniszcz = true;
      }
    }
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Czolg
  {
    int[] klatki = new int[4];
    static float maxV = 2.0f;
    private int idKlatka;
    private int wiersz,kolumna;//pozycja w klatkach swiata gry
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    private float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    public float v = maxV;//predkosc
    public bool fRuch = false;
    
    
    
    public int Wiersz
    {//zwroc,ustaw pozycje w klatkach swiata gry 
      get { return wiersz; }
      set { wiersz = value; }
    }
    public int Kolumna
    {//zwroc,ustaw pozycje w klatkach swiata gry 
      get { return kolumna; }
      set { kolumna = value; }
    }
    //funkcja odczytu max predkosci
    public float Vmax { get { return maxV; } }
    //zwróć wpsółrzędne obiektu ze świata gry
    public float X { get { return x; } }
    public float Y { get { return y; } }
    //zwróc klatke kierunku ruchu, potrzebne do strzelania
    public byte IdKlatka { get { return (byte)idKlatka; } }
    //konstruktor
    public Czolg(int _idKlatka,int _wiersz,int _kolumna,int _wys,int _szer)
    {
      idKlatka = _idKlatka;
      Wiersz = _wiersz;
      Kolumna = _kolumna; 
      wys =_wys;
      szer = _szer;
      //oblicz współrzedne startu
      x = Kolumna * szer + szer/2;
      y = Wiersz * wys + wys/2;
    }

    public void LadujKlatkiKierunku(int _N,int _E,int _S,int _W)
    {
      klatki[0] = _N;//na północ
      klatki[1] = _E;//na wschód
      klatki[2] = _S;//na południe
      klatki[3] = _W;//na zachód
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[idKlatka]],
            new Rectangle((int)x-szer/2, (int)y-wys/2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }

    public void Obracaj(int i)
    {
      idKlatka += i;
      if (idKlatka < 0) idKlatka = 3;
      if (idKlatka > 3) idKlatka = 0;
    }
    public void Ruch()
    {
      if (!fRuch) return;
      switch (idKlatka){
        //na północ
        case 0:y -= v;break;
        //na wschód
        case 1: x += v; break;
        //na południe
        case 2: y += v; break;
        //na zachód
        case 3: x -= v; break;
      }
    }
    
  }
}

Wskazówka:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class bitmapy
  {
    public Bitmap zasobyBmp,
           zasobyBmpPocisk;
    //lista klatek wycinanych bitmapek
    private List<Bitmap> bitmaps = new List<Bitmap>();
    private List<Bitmap> bitmapsPocisk = new List<Bitmap>();
    private Bitmap bmpBuforEkranGry;//bufor graficzny
    private Graphics gEkranGry;
    private int w, h,//szerkość klatki
          ileKolumn, ileWierszy;//ilosc kolumn i wierszy swiata gry

    public int W {//zwroc,ustaw szerokość klatki 
            get { return w; } 
            set { w = value;}
           }
    public int H
    {  //zwroc,ustaw wysokość klatki
      get { return h; }
      set { h = value; }
    }

    //konstruktor
    public bitmapy(int ileK,int ileW,int _w,int _h)
    {
      this.w = _w;
      this.h = _h;
      this.ileKolumn = ileK;
      this.ileWierszy = ileW;
      //przygotuj bufor rysowania ekranu gry
      bmpBuforEkranGry = new Bitmap(this.ileKolumn*this.w,
                this.ileWierszy*this.h,
                System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb);
      //skojarz moduł graficzny z buforem rysowania ekranu gry
      gEkranGry= Graphics.FromImage(bmpBuforEkranGry);
    }

    private void RysujSwiatGryBufor(Swiat swiat,Czolg czolgA,Czolg czolgB)
    {
      swiat.RysujSwiat(gEkranGry, bitmaps,W,H);
      //na teraz testowe rysowania czolgu graczaA
      czolgA.Rysuj(gEkranGry, bitmaps);
      //na teraz testowe rysowania czolgu graczaB
      czolgB.Rysuj(gEkranGry, bitmaps);
      //rysuj pociski
      swiat.RysujWszystkiePociski(gEkranGry, bitmapsPocisk);
      //ryuj eksplozje na koncu, tak jak na ostatniej warstwie
      //która przykrywa wszystkie obiekty graficzne
      swiat.RysujWszystkieEksplozje(gEkranGry, bitmaps);
    }

    public void PokazEkranGry(IntPtr uchwyt, Swiat swiat, 
		             Czolg czolgA, Czolg czolgB) 
    {
      Graphics g = Graphics.FromHwnd(uchwyt);
      RysujSwiatGryBufor(swiat, czolgA, czolgB);
      g.DrawImage(bmpBuforEkranGry, 0, 0);
      g.Dispose();
    }

    public void WczytajBmp(string plik)
    {
      //funkcja wczytuje bitmapę z pliku graficznego
      zasobyBmp = new Bitmap(plik);
      //wczytany plik zasobów potnij na klatki o wymiarach W x H
      //w programie przyjałem 48 x 48 pikseli
      int ileKolumn = zasobyBmp.Width / W;
      int ileWierszy= zasobyBmp.Height / H;
      for (int i = 0; i < ileWierszy; i++)
       for (int j = 0; j < ileKolumn; j++)
        {
          bitmaps.Add(new Bitmap(w, h, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb));
          Graphics g = Graphics.FromImage(bitmaps[bitmaps.Count-1]);
          g.DrawImage(zasobyBmp, new Rectangle(0, 0, w, h), 
                      new Rectangle(j*w, i*h, w, h),
                      GraphicsUnit.Pixel);
          g.Dispose();
        }
    }
    public void WczytajBmpPocisku(string plik,int _w,int _h) 
    {
      //funkcja wczytuje bitmapę pocisku z pliku graficznego
      zasobyBmpPocisk = new Bitmap(plik);
      //wczytany plik zasobów potnij na klatki o wymiarach _w x _h
      //w programie przyjałem 8 x 8 piksele
      int ileKolumn = zasobyBmpPocisk.Width / _w;
      int ileWierszy = zasobyBmpPocisk.Height / _h;
      for (int i = 0; i < ileWierszy; i++)
        for (int j = 0; j < ileKolumn; j++)
        {
          bitmapsPocisk.Add(new Bitmap(_w,_h,
					               System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb)
									);
          Graphics g = Graphics.FromImage(bitmapsPocisk[bitmapsPocisk.Count - 1]);
          g.DrawImage(zasobyBmpPocisk, new Rectangle(0, 0, _w, _h),
                      new Rectangle(j * _w, i * _h, _w, _h),
                      GraphicsUnit.Pixel);
          g.Dispose();
        }
    }
    public void testPokazBmp(Graphics g, int x, int y, int w, int h)
    {
      //funkcja testowa, pokazuje pierwszą klatkę ze współrzednych (0,0,0+w,0+h)
      g.DrawImage(zasobyBmp, new Rectangle(x,y,w,h),
			      new Rectangle(0, 0, w, h), GraphicsUnit.Pixel);
    }
    public void pokazKlatke(Graphics g, int idKlatka, int x, int y)
    {
      //funkcja testowa, pokazuje dowolną klatkę 
      g.DrawImage(bitmaps[idKlatka],
			      new Rectangle(x, y, w, h),
						new Rectangle(0, 0, w, h),
						GraphicsUnit.Pixel);
    }
    //destruktor
    ~bitmapy()
    {
      //zwolnij pamięc zajmowaną przez zasoby graficzne 
      zasobyBmp.Dispose();
      zasobyBmpPocisk.Dispose();
      foreach (Bitmap b in bitmaps) { b.Dispose(); }
      //zwolnij bufor rysowania ekranu gry
      bmpBuforEkranGry.Dispose();
      gEkranGry.Dispose();
    }
  }
}

Wskazówka:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace czolg_1
{
  internal class Eksplozja
  {
    int[] klatki = {24,25,26,27,28,29,30};
    private int wys, szer;//wysokośc i szerokośc klatki świata gry
    private float x, y;//pozycja we współrzednych ekranowych
    public int idKlatka = 0;
    public bool fZniszcz = false;
    //opóźnienie
    private const byte GRANICA_OPOZNIENIE = 5;
    private byte licznikOpoznienia = 0;

    //konstruktor
    public Eksplozja(float _x,float _y, int _wys, int _szer)
    {
      wys = _wys;
      szer = _szer;
      //zapamietaj współrzędne wybuchu
      x = _x;
      y = _y;
    }

    public void Rysuj(Graphics g, List<Bitmap> bmp, int id)
    {
      g.DrawImage(bmp[klatki[id]],
            new Rectangle((int)x - szer / 2, (int)y - wys / 2, szer, wys),
            new Rectangle(0, 0, szer, wys),
            GraphicsUnit.Pixel);
    }

    public void LicznikKlatek()
    {
      licznikOpoznienia++;
      if (licznikOpoznienia > GRANICA_OPOZNIENIE)
      {
        idKlatka++;
        licznikOpoznienia = 0;
      }
      if (idKlatka > 6)
      {
        idKlatka = 0;
        fZniszcz = true;
      }
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz