Tablice dynamiczne i klasa Array. Visual Studio C#

Pracę z tablicami ułatwia klasa Array. Szerszy opis metod tej klasy znajdziesz pod tym linkiem zobacz. W tym temacie zostanie przedstawiony sposób zwiększania rozmiaru już istniejącej tablicy, sortowanie od A do Z oraz od Z do A przy użyciu metod z klasy Array.

Cel: Napisz aplikację, która będzie bazować na dwóch tablicach jednowymiarowych typu float oraz tablic wielowymiarowej służącej do przechowywania elementów poprzednich tablic oraz wyników podstawowych działań arytmetycznych. Zastosuje sortowanie tablic i dynamicznie zwiększenie ich rozmiaru.

Array C# visual studio

Krok 1. Układ komponentów

Wybranym kontrolkom właściwość pola Dock ustaw na Fill

Dock fill

Przypisz tryb pracy w układzie wielu linii.

multiline

Dodaj możliwość przewijania zawartości w pionie

vertical

Proponowany układ kontrolek

klasa Array visual studio c# ukłąd kontrolek

Krok 2. Deklaracja zmiennych

Zadeklarujemy zmienne lokalne w klasie Form1 związane z funkcjonowaniem aplikacji. Przeznaczenie zmiennych jest podane w komentarzach podanego fragmentu kodu

Wskazówka:


public partial class Form1 : Form
{
	//poczatkowy rozmiar tablic
	static int rozmiar = 1;
	//tablice jednowymiarowe
	float[] t1 = new float[rozmiar],
			t2 = new float[rozmiar];
	//tablica wielowymiarowa
	float[,] tabWynikow;
	//generator liczb losowych
	Random los = new Random();

	public Form1()
	{

Krok 3. Inicjujemy początkowe wartości tablic jednowymiarowych

W konstruktorze klasy Form wykonamy przypisanie początkowych losowych wartości tablicom jednowymiarowym

Wskazówka:


public Form1()
{
	InitializeComponent();
	for (int i = 0; i < t1.GetLength(0); i++)
	{
		t1.SetValue(los.Next(0, 100), i);
		t2.SetValue(los.Next(0, 100), i);
	}
}

Aby się przekonać jakie wartości zostały wylosowane napiszemy uniwersalną funkcję wypisującą zawartość tablicy jednowymiarowej. Funkcja będzie wywoływana w kilku miejscach tworzonego kodu.

Wskazówka:


void wypiszTablice(Array t, TextBox tb)
{
	tb.Clear();
	for(int i=0;i<t.GetLength(0); i++)
		tb.AppendText((i + 1).ToString() + ") " 
			+ t.GetValue(i).ToString()
			+Environment.NewLine);
}

Jej pierwsze wywołanie wykonamy z zdarzeniu Load formatki głównego okna aplikacji

Wskazówka:


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
	wypiszTablice(t1, textBox1);
	wypiszTablice(t2, textBox2);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Poniższa ilustracja przedstawia funkcjonowanie bieżącego kodu aplikacji

klasa Array visual studio c#

Krok 4. Zwiększamy rozmiar tablic

Napiszemy uniwersalną funkcję zwiększającą rozmiar tablic już istniejących bez zmiany dotychczasowych wartości wylosowanych elementów

Wskazówka:


void zwiekszRozmiarTablicy(ref float[] t, int rozmiar)
{
	//odczytaj stary rozmiar tablicy
	int staryRozmiar = t.GetLength(0);
	//ustaw nowy rozmiar
	Array.Resize(ref t, rozmiar);
	//
	for (int i = staryRozmiar; i < rozmiar; i++)
		t.SetValue(los.Next(0, 100), i);
}

Efekt zwiększania rozmiaru i dopisywania nowych elementów wywołamy w zdarzeniu Click kontrolki button1

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	int rozmiar = Convert.ToInt16(textBox4.Text);
	zwiekszRozmiarTablicy(ref t1,t1.GetLength(0) + rozmiar);
	wypiszTablice(t1, textBox1);
	zwiekszRozmiarTablicy(ref t2, t2.GetLength(0) + rozmiar);
	wypiszTablice(t2, textBox2);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działającą aplikację przedstawia poniższa ilustracja

zwiększanie rozmiaru tablic klasa Array visual studio c#

Krok 5. Sortowanie zawartości tablic w kierunku od A do Z

Wykorzystamy wbudowaną funkcję Sort klasy Array. Jej podstawowe wywołanie zawiera poniższy kod

Wskazówka:


void Sortuj_AdoZ_i_Wypisz(ref float[] t,TextBox tb)
{
	Array.Sort(t);
	wypiszTablice(t, tb);
}

Działanie sprawdzimy w metodzie Click kontrolki button2

Wskazówka:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Sortuj_AdoZ_i_Wypisz(ref t1, textBox1);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Efekt przedstawia poniższa ilustracja

Array C#

Krok 6. Sortowanie zawartości tablicy w kierunku od Z do A

To funkcjonowanie programu jest odwrotne do poprzedniego działania. Wykorzystamy metody klasy Array sortowania i odwracania pozycji elementów w tablicy

Wskazówka:


void Sortuj_ZdoA_i_Wypisz(ref float[] t, TextBox tb)
{
	Array.Sort(t);
	Array.Reverse(t);
	wypiszTablice(t, tb);
}

Działanie sprawdzimy w metodzie Click kolejnej kontrolki Button

Wskazówka:


private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Sortuj_ZdoA_i_Wypisz(ref t2, textBox2);
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Działanie przedstawia poniższa ilustracja

metody klasy Array C#

Krok 7. Funkcja sumowania i przypisywania wyniku do tablicy wielowymiarowej

Piszemy uniwersalna funkcję wykonującą dodawanie elementów z dwóch równoległych indeksów tablic jednowymiarowych i przypisanie tych elementów oraz wyniku sumowania do tablicy wielowymiarowej. Jest to proponowany kod rozwiązania zasad pracy z tablicami przedstawiony w celach dydaktycznych.

Wskazówka:


void Dodawanie(float[] tA,float[] tB,ref float[,] tWynik,TextBox tb) 
{
	tb.Clear();
	int rozmiar = tA.GetLength(0);
	tWynik = new float[rozmiar, 3];
	for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
	{
		tWynik[i,0] = tA[i];
		tWynik[i,1] = tB[i];
		tWynik[i,2] = tWynik[i,0] + tWynik[i,1];
		tb.AppendText((i + 1).ToString() + ")" 
				+ tabWynikow[i, 0].ToString()
				+ "+" + tabWynikow[i, 1].ToString()
				+ "=" + tabWynikow[i, 2].ToString()
				+ Environment.NewLine);
	}
}

Wywołanie tej funkcji wykonamy w zdarzeniu Click z zastosowaniem rzutowania obiektów rozpoznawanych pod właściwości Tag w funkcji switch

Wskazówka:


private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
	Button bt = sender as Button;
	switch (bt.Tag)
	{
		case "+":Dodawanie(t1, t2,ref tabWynikow,textBox3); break;
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Wynik dodawania wraz z dodawanymi elementami przedstawia poniższa ilustracja

metody klasy Array C# dodawanie elementów tablic

Ćwiczenie sprawdzające: Napisz uniwersalne funkcje odejmowania, mnożenia i dzielenia wraz z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez zero.

Rozwiązanie pod konsolę

Zrzut ekranu

tablice i klasa array konsola. Visual Studio C#

Kod rozwiązania

Wskazówka:


namespace tablice_dynamiczne_i_klasa_array
{
  internal class Program
  {
    //poczatkowy rozmiar tablic
    static int rozmiar = 1;
    //tablice jednowymiarowe
    static float[] t1 = new float[rozmiar],
        t2 = new float[rozmiar];
    //tablica wielowymiarowa
    static float[,] tabWynikow;
    //generator liczb losowych
    static Random los = new Random();

    static void wypiszTablice(Array t)
    {
      for (int i = 0; i < t.GetLength(0); i++)
        Console.WriteLine(i + "\t" + t.GetValue(i));  
    }

    //ref- słowo kluczowe dotyczące wartości zwracanej przez odwołanie
    static void zwiekszRozmiarTablicy(ref float[] t, int rozmiar)
    {
      //odczytaj stary rozmiar tablicy
      int staryRozmiar = t.GetLength(0);
      //ustaw nowy rozmiar
      Array.Resize(ref t, rozmiar);
      //
      for (int i = staryRozmiar; i < rozmiar; i++)
        t.SetValue(los.Next(0, 100), i);
    }

    static void Sortuj_AdoZ_i_Wypisz(ref float[] t)
    {
      Array.Sort(t);
      wypiszTablice(t);
    }

    static void Sortuj_ZdoA_i_Wypisz(ref float[] t)
    {
      Array.Sort(t);
      Array.Reverse(t);
      wypiszTablice(t);
    }

    static void Dodawanie(float[] tA, float[] tB, ref float[,] tWynik)
    {
      int rozmiar = tA.GetLength(0);
      //rób tablicę o trzech wymiarach
      tWynik = new float[rozmiar, 3];
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        tWynik[i, 0] = tA[i];
        tWynik[i, 1] = tB[i];
        tWynik[i, 2] = tWynik[i, 0] + tWynik[i, 1];
        Console.WriteLine(tWynik[i,0]+"\t"
                + tWynik[i,1]+"\t"
                + tWynik[i,2]);
      }
    }
    
    static void Odejmowanie(float[] tA, float[] tB, ref float[,] tWynik)
    {
      int rozmiar = tA.GetLength(0);
      //rób tablicę o trzech wymiarach
      tWynik = new float[rozmiar, 3];
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        tWynik[i, 0] = tA[i];
        tWynik[i, 1] = tB[i];
        tWynik[i, 2] = tWynik[i, 0] - tWynik[i, 1];
        Console.WriteLine(tWynik[i, 0] + "\t"
                + tWynik[i, 1] + "\t"
                + tWynik[i, 2]);
      }
    }
    
    static void Mnozenie(float[] tA, float[] tB, ref float[,] tWynik)
    {
      int rozmiar = tA.GetLength(0);
      //rób tablicę o trzech wymiarach
      tWynik = new float[rozmiar, 3];
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        tWynik[i, 0] = tA[i];
        tWynik[i, 1] = tB[i];
        tWynik[i, 2] = tWynik[i, 0] * tWynik[i, 1];
        Console.WriteLine(tWynik[i, 0] + "\t"
                + tWynik[i, 1] + "\t"
                + tWynik[i, 2]);
      }
    }
    
    static void Dzielenie(float[] tA, float[] tB, ref float[,] tWynik)
    {
      int rozmiar = tA.GetLength(0);
      tWynik = new float[rozmiar, 3];
      for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
      {
        tWynik[i, 0] = tA[i];
        tWynik[i, 1] = tB[i];
        if (tWynik[i, 1] != 0)
        {
          tWynik[i, 2] = tWynik[i, 0] / tWynik[i, 1];
          Console.WriteLine(tWynik[i, 0] + "\t"
                  + tWynik[i, 1] + "\t"
                  + tWynik[i, 2].ToString("F3"));
        }
        else Console.WriteLine("Dzielenie przez zero!");
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Witaj w CzD!");
      //rób tablice o poczatkowym rozmiarze
      for (int i = 0; i < t1.GetLength(0); i++)
      {
        t1.SetValue(los.Next(0, 100), i);
        t2.SetValue(los.Next(0, 100), i);
      }
      Console.WriteLine("Zawartość tablicy t1");
      wypiszTablice(t1);
      Console.WriteLine("Zawartość tablicy t2");
      wypiszTablice(t2);
      Console.WriteLine("Wybierz działanie (klawisze: +, -, *, /," +
        "r-zmiana rozmiaru,a- sortuj A-Z," +
        "z- sortuj Z-A, Esc- koniec)");
      ConsoleKeyInfo klawiszInfo;
      do
      {
        klawiszInfo = Console.ReadKey();
        switch (klawiszInfo.KeyChar)
        {
          case '+': Dodawanie(t1, t2, ref tabWynikow); break;
          case '-': Odejmowanie(t1, t2, ref tabWynikow); break;
          case '*': Mnozenie(t1, t2, ref tabWynikow); break;
          case '/': Dzielenie(t1, t2, ref tabWynikow); break;
          case 'a': Sortuj_AdoZ_i_Wypisz(ref t1); break;
          case 'z': Sortuj_ZdoA_i_Wypisz(ref t1); break;
          case 'r':
              Console.WriteLine("Podaj nowy rozmiar tablicy: ");
              int rozmiar= int.Parse(Console.ReadLine());
              zwiekszRozmiarTablicy(ref t1, t1.GetLength(0) + rozmiar);
              Console.WriteLine("Zawartośc tab. 1");
              wypiszTablice(t1);
              zwiekszRozmiarTablicy(ref t2, t2.GetLength(0) + rozmiar);
              Console.WriteLine("Zawartośc tab. 2");
              wypiszTablice(t2);
            break;
        }
      } while (klawiszInfo.Key != ConsoleKey.Escape);
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz