Algorytm szybkiego potęgowania

Przykładowo najprostsze podejście do obliczenia potęgi dla x9

x9=x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x⋅x jest równoznaczne z wykonaniem 8 mnożeń

Można skrócić ilość wykonywanych mnożeń przez buforowanie wyniku wcześniej wykonanego iloczynu

Ten sposób potęgowania był znany w Indiach już od około 200 roku p.n.e

Jak zmusić maszynę aby tak potęgowała?

Stosując binarne rozwiniecie wykładnika potęgi można bardzo znacznie przyśpieszyć obliczenie potęgi o dowolnym wykładniku. Liczbę 9 w tym wypadku nasz wykładnik można przedstawić tak: 9=(1001)2

Przyjmując oznaczenia: P- potęgowanie, X - mnożenie to w miejsce każdej JEDYNKI za wyjątkiem bitu najstarszego wstawiamy symbol PX (potęguj i mnóż), zaś za każdy bit ZEROWY wstawiamy symbol P (potęguj) otrzymamy taki zapis

1001 >symbolicznie> PPPX, ten zapis odpowiada wykonaniu 4 mnożeń

Realizując potęgowanie w kodzie programu można jego budowę usprawnić wykorzystując fakt, że zamiana liczby dziesiętnej na jej rozwinięcie binarne odbywa się od bitu najmniej znaczącego - od końca. Czyli od PRAWEJ DO LEWEJ

Kroki algorytmu szybkiego potęgowania

Dane: Podstawa potęgi - liczba a, wykładnik potęgi - liczba n

Wynik: Wartość potęgi w=an

Krok 1

Przyjmij wynik w=1

Krok 2

Jeśli kolejny bit liczony od prawej strony rozwinięcia binarnego wykładnika potęgi wynosi 1, to zwiększ wynik X razy;

Czyli

Jeśli n % 2 == 1 to w=w⋅a

Krok 3

Dopóki n>0 przypisz n = n/2; jeśli n==0 to zakończ algorytm

Krok 4

Wykonaj potęgowanie a=a⋅ a; Wróć do kroku 2

UWAGA: Sprawdzenie czy rozwinięci binarne wykładnika zawiera bit o wartości 1, to w wyżej wymienionych krokach jest wykonanie dzielenia z resztą przez dwa (n % 2 = = 1)

Schemat algorytmu szybkiego potęgowania (metoda iteracyjna)

Schemat algorytmu szybkiego potęgowania metoda iteracyjna Visual studio C#

Kod funkcji realizującej algorytm szybkiego potęgowania metodą iteracyjną zapisany w języku C#

Wskazówka:


long potIteracja(int a,int n)
{
	long w = 1;//wynik, wstępnie równy 1
	while (n > 0)
	{
		if (n % 2 == 1)w = w*a;
		a = a * a;
		n = n/2;
	}
	return w;
}

Schemat algorytmu szybkiego potęgowania (metoda rekurencyjna)

Schemat algorytmu szybkiego potęgowania metoda rekurencyjna Visual studio C#

Kod funkcji realizującej algorytm szybkiego potęgowania metodą rekurencyjną zapisany w języku C#

Wskazówka:


long potRekurencja(int a, int n)
{
	if (n == 0) return 1;
	//przypadek gdy n jest nieparzyste
	if(n%2 == 1) return a*potRekurencja(a,n-1);
	//dla n parzystego
	long w = potRekurencja(a, n / 2);
	return w * w;
}

Przykładowa aplikacja wykorzystująca algorytm szybkiego potęgowania

aplikacja wykorzystująca algorytm szybkiego potęgowania Visual studio C#

Pełny kod klasy Form utworzonej formatki dla wyżej wymienionej aplikacji

Wskazówka:


namespace _18AlgSzybkiePotegowanie
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int a;//podstawa potęgi
    int n;//stopień potęgi
    
    long potIteracja(int a,int n)
    {
      long w = 1;//wynik, wstępnie równy 1
      while (n > 0)
      {
        if (n % 2 == 1)w = w*a;
        a = a * a;
        n = n/2;
      }
      return w;
    }

    long potRekurencja(int a, int n)
    {
      if (n == 0) return 1;
      //przypadek gdy n jest nieparzyste
      if(n%2 == 1) return a*potRekurencja(a,n-1);
      //dla n parzystego
      long w = potRekurencja(a, n / 2);
      return w * w;
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //wyskocz na BackSpcae
      if (e.KeyChar == 8) return;
      if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') e.Handled = true;//blokuj nienumeryczne
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1 || textBox2.Text.Length < 1) return;
      a = Int32.Parse(textBox1.Text);
      n = Int32.Parse(textBox2.Text);
      MessageBox.Show(
        a.ToString() + "^" +n.ToString()
        + " = " + potIteracja(a, n).ToString(),
        "Wynik potęgowania",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information
        );
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length < 1 || textBox2.Text.Length < 1) return;
      a = Int32.Parse(textBox1.Text);
      n = Int32.Parse(textBox2.Text);
      MessageBox.Show(
        a.ToString() + "^" + n.ToString()
        + " = " + potRekurencja(a, n).ToString(),
        "Wynik potęgowania",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information
        );
    }
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz