Kody znaków o zmiennej długości- alfabet Morse'a

Poniższy materiał dotyczy zakodowania alfabetu łacińskiego alfabetem (ciągiem znaków kropka- kreska) Morse'a. Utworzona aplikacja przedstawi ciąg zakodowanego tekstu znakami kodu Morse'a z dodatkiem efektu dźwiękowego w postaci uruchamiania standardowego głośnika wbudowanego w komputerze.

Reguła dźwiękowa alfabetu Morse'a

Działanie algorytmu jest stosunkowo proste. Kolejne znaki alfabetu łacińskiego wraz z ich odpowiednikiem znaków kodu Morse'a przechowywane są w tablicy dwuwymiarowa. Pierwszy element to znak łaciński, drugi to zestaw kodu kropek i kresek. Na przykład

{"A",".-"},{"B","-..."}, itd.

Program w pętli przegląda znak po znaku tekstu przeznaczonego do zakodowania. Następnie w drugiej pętli wewnętrznej odszukuje w tablicy znaków przypisany kod Morse'a. Wypisuje na ekranie zestaw kropek i kresek oraz wydaje odpowiednie dźwięki.

Instrukcja wydająca dźwięk

Z poziomu kodu aplikacji desktopowej można wywołać dźwięk o zadanej częstotliwości i czasie trwania używając funkcji dwuargumentowej Beep(int arg1, int arg2) klasy Console. Możesz to sprawdzić podpinając w zdarzeniu Click kontrolki Button poniższy kod

Wskazówka:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //kreska trwa tyle co dwie kropki
      //odstep pomiedzy elementami znaku trwa tyle co jedna kropka
      //odstep pomiedzy kolejnymi znakami trwa tyle co trzy kropki 
      Console.Beep(1000, 200);
      Thread.Sleep(400);
      Console.Beep(1000, 600);
    }

Instrukcja Thread.Sleep(400); wywołuje wątek bezczynności na czas podany w milisekundach

Tablica zestawu znaków alfabetu Morse'a

Wskazówka:


String[,] alfabet = new String[60, 2] 
		 {
		  {"A",".-"},{"B","-..."},{"C","-.-."},{"D","-.."},{"E","."},
		  {"F","..-."},{"G","--."},{"H","...."},{"I",".."},{"J",".---"},
		  {"K","-.-"},{"L",".-.."},{"M","--"},{"N","-."},{"O","---"},
		  {"P",".--."},{"Q","--.-"},{"R",".-."},{"S","..."},{"T","-"},
		  {"U","..-"},{"V","...-"},{"W",".--"},{"X","-..-"},{"Y","-.--"},
		  {"Z","--.."},{"Ą",".-.-"},{"Ć",".-..."},{"Ę","..-.."},{"Ł",".-..-"},
		  {"Ń","--.--"},{"Ó","---."},{"Ś","...-..."},{"Ź","--..-."},{"Ż","--..-"},
		  {"1",".----"},{"2","..---"},{"3","...--"},{"4","....-"},{"5","....."},
		  {"6","-...."},{"7","--..."},{"8","---.."},{"9","----."},{"0","-----"},
		  {".",".-.-.-"},{",","--..--"},{"'",".----."},{"\"",".-..-."},{"+","..--.-"},
		  {":","---..."},{";","-.-.-."},{"?","..--.."},{"!","-.-.--"},{"-","-....-"},
		  {"+",".-.-."},{"/","-..-."},{"(","-.--."},{")","-.--.-"},{"=","-...-"}
		 };

Funkcja imitująca dźwięk nadawania morse'm

Kod proponowanej funkcji bezparametrowaje wydającej sygnał dźwiękowy zapisany jest poniżej

Wskazówka:


void znakDzwiek(String tekst,int f, int t)
{
	//f to czestotliwosc
	//t to czas trwania kropki
	//kreska trwa tyle co dwie kropki
	//odstep pomiedzy elementami znaku trwa tyle co jedna kropka
	//odstep pomiedzy kolejnymi znakami trwa tyle co trzy kropki 
	for(int i = 0; i < tekst.Length; i++)
	{
		switch (tekst[i])
		{
			case '.': Console.Beep(f, t);break;
			case '-': Console.Beep(f, 3*t); break;
		}
	}
	//skonczył sie znak morse'a to milcz tyle ile trwa kropka
	Thread.Sleep(t);
}

W rozwiązaniu przyjęto, że funkcja ta jest o trzech argumentach. Pierwszy argument to tekst- zestaw ciągu kropek i kresek przypisany do danego znaku alfabetu łacińskiego. Drugi argument to częstotliwość dźwięku. Trzeci argument to czas trwania dźwięku kropki podany w milisekundach. W kodzie programu częstotliwość i czas trwania dźwięku kropki zapisany jest w stałych typu całkowitego

Wskazówka:


public partial class Form1 : Form
{
	//ustawienie częstotliwości dźwięku i czasu trwania kropki
	const int _f = 1000, _t = 200;

Schemat algorytmu kodowania alfabetem Morse'a

Schemat algorytmu kodowania alfabetem Morse?a. Visual studio C#

Przykładowy kod programu zapisany w języku C# wywołany w zdarzeniu Click kontrolki Button. Uwaga: Tekst do zakodowania pobierany jest z kontrolki TextBox, a po zakodowaniu wysyłany jest do kolejnej kontrolki TextBox

Wskazówka:


private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	textBox2.Clear();
	for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length; i++)
	{
	 //pusty znak kodu morsea
	 String kodMorsea = "";
		//szukaj znaku
		for (int j = 0; j < 60; j++)
		{
			if (textBox1.Text.Substring(i, 1).ToUpper() == alfabet[j, 0])
				{
				kodMorsea = alfabet[j, 1];
				//pokaz zakodowany znak
				textBox2.AppendText(kodMorsea + " ");
				//daj dzwiek
				znakDzwiek(kodMorsea, _f, _t);
				break;
				}
			else
				if (textBox1.Text.Substring(i, 1).ToUpper() == " ")
				{
				//wpisz znak separatora końca słowa
				textBox2.AppendText("|");
				Thread.Sleep(3 * _t);
				break;
				}
		}
		
	}
}

Odkodowanie tekstu zapisanego alfabetem Morse'a

Instrukcja dekodująca znaki alfabetu Morse'a działa na tych samych zasadach co kodująca. Wykorzystywana jest ta sam tablica dwuwymiarowa. Z tą różnica, że do porównania brany jest element drugi, a wypisywany jest element pierwszy.

Wskazówka:


private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
	String znak = "";
	//odkoduj tekst alabetu Morse'a z kontrolki textBox2
	//odkodowany tekst wpisz do textBox3
	textBox3.Clear();
	for (int i = 0; i < textBox2.Text.Length; i++)
	{
		if(textBox2.Text.Substring(i,1)!=" "
		  && textBox2.Text.Substring(i, 1) != "|")
			znak += textBox2.Text.Substring(i, 1);
		//szukaj odpowiednika litery
		else for (int j = 0; j < 60; j++)
				if (znak == alfabet[j, 1])
				{
					textBox3.AppendText(alfabet[j, 0]);
					znak = "";
					break;
				}
		//wstaw spację gdy trafisz na przyjęty znak separatora wyrazów
		if(textBox2.Text.Substring(i, 1)== "|")
			textBox3.AppendText(" ");
	}
}

Przykładowa aplikacja desktopowa wykorzystująca algorytm kodowania alfabetem Morse'a

aplikacja desktopowa wykorzystująca algorytm kodowania alfabetem Morse'a. Visual studio C#

Pełny kod klasy Form dla formatki utworzonej aplikacji

Form1.cs:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;

namespace _25AlgAlfabetMorsa
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //ustawienie częstotliwości dźwięku i czasu trwania kropki
    const int _f = 1000, _t = 200;
    String[,] alfabet = new String[60, 2] 
         {
          {"A",".-"},{"B","-..."},{"C","-.-."},{"D","-.."},{"E","."},
          {"F","..-."},{"G","--."},{"H","...."},{"I",".."},{"J",".---"},
          {"K","-.-"},{"L",".-.."},{"M","--"},{"N","-."},{"O","---"},
          {"P",".--."},{"Q","--.-"},{"R",".-."},{"S","..."},{"T","-"},
          {"U","..-"},{"V","...-"},{"W",".--"},{"X","-..-"},{"Y","-.--"},
          {"Z","--.."},{"Ą",".-.-"},{"Ć",".-..."},{"Ę","..-.."},{"Ł",".-..-"},
          {"Ń","--.--"},{"Ó","---."},{"Ś","...-..."},{"Ź","--..-."},{"Ż","--..-"},
          {"1",".----"},{"2","..---"},{"3","...--"},{"4","....-"},{"5","....."},
          {"6","-...."},{"7","--..."},{"8","---.."},{"9","----."},{"0","-----"},
          {".",".-.-.-"},{",","--..--"},{"'",".----."},{"\"",".-..-."},{"+","..--.-"},
          {":","---..."},{";","-.-.-."},{"?","..--.."},{"!","-.-.--"},{"-","-....-"},
          {"+",".-.-."},{"/","-..-."},{"(","-.--."},{")","-.--.-"},{"=","-...-"}
         };
    

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void znakDzwiek(String tekst,int f, int t)
    {
      //f to czestotliwosc
      //t to czas trwania kropki
      //kreska trwa tyle co dwie kropki
      //odstep pomiedzy elementami znaku trwa tyle co jedna kropka
      //odstep pomiedzy kolejnymi znakami trwa tyle co trzy kropki 
      for(int i = 0; i < tekst.Length; i++)
      {
        switch (tekst[i])
        {
          case '.': Console.Beep(f, t);break;
          case '-': Console.Beep(f, 3*t); break;
        }
      }
      //skonczył sie znak morse'a to milcz tyle ile trwa kropka
      Thread.Sleep(t);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //kreska trwa tyle co dwie kropki
      //odstep pomiedzy elementami znaku trwa tyle co jedna kropka
      //odstep pomiedzy kolejnymi znakami trwa tyle co trzy kropki 
      Console.Beep(1000, 200);
      Thread.Sleep(400);
      Console.Beep(1000, 600);
    }


    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox2.Clear();
      for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length; i++)
      {
       //pusty znak kodu morsea
       String kodMorsea = "";
        //szukaj znaku
        for (int j = 0; j < 60; j++)
        {
          if (textBox1.Text.Substring(i, 1).ToUpper() == alfabet[j, 0])
            {
            kodMorsea = alfabet[j, 1];
            //pokaz zakodowany znak
            textBox2.AppendText(kodMorsea + " ");
            //daj dzwiek
            znakDzwiek(kodMorsea, _f, _t);
            break;
            }
          else
            if (textBox1.Text.Substring(i, 1).ToUpper() == " ")
            {
            //wpisz znak separatora końca słowa
            textBox2.AppendText("|");
            Thread.Sleep(3 * _t);
            break;
            }
        }
        
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      String znak = "";
      //odkoduj tekst alabetu Morse'a z kontrolki textBox2
      //odkodowany tekst wpisz do textBox3
      textBox3.Clear();
      for (int i = 0; i < textBox2.Text.Length; i++)
      {
        if(textBox2.Text.Substring(i,1)!=" "
          && textBox2.Text.Substring(i, 1) != "|")
          znak += textBox2.Text.Substring(i, 1);
        //szukaj odpowiednika litery
        else for (int j = 0; j < 60; j++)
            if (znak == alfabet[j, 1])
            {
              textBox3.AppendText(alfabet[j, 0]);
              znak = "";
              break;
            }
        //wstaw spację gdy trafisz na przyjęty znak separatora wyrazów
        if(textBox2.Text.Substring(i, 1)== "|")
          textBox3.AppendText(" ");
      }
    }

  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz