Intencje jawne: Trzy aktywności

Tworzymy projekt, w którym będziemy mogli wykorzystać trzy osobne okna aktywności. Jedno z okien jest oknem głównym, pozostałe dwa są oknami podrzędnymi. Dodanie nowych aktywności w obrębie jednego projektu można wykonać po wybraniu New/ Activity/ Empty Activity

Intencje jawne Android Studio

Ustaw nazwę okna aktywności i język (Kotlin)

Intencje jawne uruchomienie innej aktywności Android Studio

Po dodaniu mamy trzy aktywności:

Intencje jawne Android Studio

Prawidłowo dodane aktywności do projektu są zainicjowane w manifeście tworzonej aplikacji. Sprawdź czy manifest aplikacji zawiera odpowiednie wpisy. Patrz poniższy kod

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.IntencjaAktywnosci"
    tools:targetApi="31">
    <activity
      android:name=".Okno1"
      android:exported="false" />
    <activity
      android:name=".Okno2"
      android:exported="false" />
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Pliki XML układu tworzonych aktywności

Zadaniem tworzonej aplikacji jest możliwość przechodzenia pomiędzy aktywnością główną (okno główne) do aktywności podrzędnych (okno 1, okno 2) oraz przejścia pomiędzy aktywnościami podrzędnymi.

Intencje jawne Android Studio

Do projektu dodajemy trzy pliki XML widoku układu aktywności. Aktywności powinny zawierać po jednym polu tekstowym i po trzy komponenty Button dla aktywności głównej i po dwa komponenty Button dla aktywności podrzędnych. Poniżej proponowany układ komponentów w widokach aktywności.

Intencje jawne Android Studio

Dodając komponenty do aktywności zadbaj o to aby każdy z osadzanych komponentów miał inny identyfikator. Przykładowa zawartość pliku XML układu aktywności dla drugiego okna.

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".Okno2">
<TextView
  android:id="@+id/textView3"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="160dp"
  android:layout_marginTop="64dp"
  android:layout_marginEnd="160dp"
  android:text="Okno 2"
  android:textSize="24sp"
  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<Button
  android:id="@+id/button6"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="160dp"
  android:layout_marginTop="83dp"
  android:layout_marginEnd="160dp"
  android:text="Otwórz Okno 1"
  android:textSize="24sp"
  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3" />

<Button
  android:id="@+id/button7"
  android:layout_width="232dp"
  android:layout_height="76dp"
  android:layout_marginStart="160dp"
  android:layout_marginTop="32dp"
  android:layout_marginEnd="160dp"
  android:text="Otwórz Okno główne"
  android:textSize="24sp"
  app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
  app:layout_constraintHorizontal_bias="0.503"
  app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button6" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Otwarcie innej aktywności

Otwarcie innej aktywności zrealizujemy przez funkcję osadzoną w słuchaczu zdarzeń kliknięcia w kontrolke Button (setOnClickListener). Funkcja odpowiedzialna za wywołanie nowej intencji to startActivity(). Jej parametrem w najprostszym wywołaniu jest intencja o uruchamianej nowej aktywności.

Przejdź do głównego pliku tworzonej aplikacji i wprowadź poniższy kod

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  
  val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
  bt1.setOnClickListener {
    val intencja =Intent(this,Okno1::class.java)
    startActivity(intencja)
  }
}

Uruchom aplikację i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca aplikacja pozwala otworzyć drugą aktywność o nazwie Okno 1. Patrz poniższa ilustracja

Intencje jawne Android Studio

Uruchamianie aktywności z klasy zewnętrznej

Aby nie powielać kodu, tworzone funkcje zapiszemy w osobnej klasie. W tym celu przejdź do hierarchii widoku projektu. Z menu prawego klawisza myszki wybierz New/ Kotlin Class. Klasę nazwij MojeFunkcje.

Intencje jawne Android Studio

Do pliku wprowadź poniższy kod, który zawiera funkcję zamykającą aplikację oraz funkcje otwierającą nową aktywność podaną w parametrze.

Wskazówka:


import android.app.Activity
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.core.content.ContextCompat.startActivity

class MojeFunkcje {

  fun Zamknij(aktywnosc:Activity){
    //finishAffinity- zamyka wszystkie aktywności
    //finish- zamyka biezaca aktywność z której
    // funkcja została wywołana
    aktywnosc.finishAffinity()
    System.exit(0)
  }

  fun OtworzAktywnosc(kontekst: Context, klasaAktywnosci: Class<*>){
    val intencja = Intent(kontekst,klasaAktywnosci )
    //Bundle.EMPTY - twórz nowy pusty pakiet
    startActivity(kontekst,intencja, Bundle.EMPTY)
  }
}

W pliku głównym (MainActivity.kt) tworzonej aplikacji deklarujemy zmienną opartą na klasie zbioru utworzonych funkcji. Deklarację poprzedzamy słowem kluczowym lateinit. Instrukcja oznacza, że kompilator wstrzymuje się z wstępnym przypisaniem wartości dla zmiennej. W tym przypadku zostaje to zrobione w metodzie onCreate(). Tak zainicjowana zmienna jest publiczna i jest dostępna w innych później inicjowanych klasach projektu rozwiązania.

Wskazówka:


lateinit var mojeFunkcje: MojeFunkcje

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    mojeFunkcje=MojeFunkcje()
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

Dopisujemy kod obsługi słuchaczy OnClick dla komponentów klawiszy otwarcia aktywności dla Okna 2 i zamknięcia aplikacji.

Wskazówka:


val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
bt2.setOnClickListener {
  mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno2::class.java)
}

val bt3=findViewById<Button>(R.id.button3)
bt3.setOnClickListener {
  mojeFunkcje.Zamknij(this)
}

Skompiluj program i sprawdź efekty działania. Prawidłowo działająca aplikacja pozwala otworzyć okna obu aktywności i zamknąć aplikację.

Obsługa aktywności podrzędnych

Obie aktywności podrzędne mają ten sam układ widoku i chcemy aby z każdej z nich można było uruchomić inna aktywność podrzędną oraz przejść do głównej aktywności. Kody obu aktywności są prawie jednakowe. Różnią się parametrami podanymi przy otwarciu nowej aktywności.

Kod klasy aktywności dla Okna 1

Wskazówka:


import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class Okno1 : AppCompatActivity() {
  
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno1)

    val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
    bt4.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno 2
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno2::class.java)
    }

    val bt5=findViewById<Button>(R.id.button5)
    bt5.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno Główne
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,MainActivity::class.java)
    }
  }
}

Kod klasy aktywności dla Okna 2

Wskazówka:


import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class Okno2 : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno2)

    val bt6=findViewById<Button>(R.id.button6)
    bt6.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno 1
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno1::class.java)
    }

    val bt7=findViewById<Button>(R.id.button7)
    bt7.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno Główne
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,MainActivity::class.java)
    }
  }
}

Skompiluj program i sprawdź jak zachowuje się utworzona aplikacja.

Intencje jawne Android Studio

Prawidłowo działająca aplikacja pozwala przechodzić po każdej z aktywności podrzędnej i wracać do głównej.

Kody

Zawartość pliku głównej aktywności

Wskazówka:


import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

lateinit var mojeFunkcje: MojeFunkcje

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    mojeFunkcje=MojeFunkcje()
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
    bt1.setOnClickListener {
      val intencja =Intent(this,Okno1::class.java)
      startActivity(intencja)
    }

    val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
    bt2.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno2::class.java)
    }

    val bt3=findViewById<Button>(R.id.button3)
    bt3.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.Zamknij(this)
    }
  }
}

Zawartość pliku klasy MojeFunkcje.kt

Wskazówka:


import android.app.Activity
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.core.content.ContextCompat.startActivity

class MojeFunkcje {

  fun Zamknij(aktywnosc:Activity){
    //finishAffinity- zamyka wszystkie aktywności
    //finish- zamyka biezaca aktywność z której
    // funkcja została wywołana
    aktywnosc.finishAffinity()
    System.exit(0)
  }

  fun OtworzAktywnosc(kontekst: Context, klasaAktywnosci: Class<*>){
    val intencja = Intent(kontekst,klasaAktywnosci )
    //Bundle.EMPTY - twórz nowy pusty pakiet
    startActivity(kontekst,intencja, Bundle.EMPTY)
  }

Zawartość pliku aktywności podrzędnej Okno1.kt

Wskazówka:


import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class Okno1 : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno1)

    val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
    bt4.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno 2
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno2::class.java)
    }

    val bt5=findViewById<Button>(R.id.button5)
    bt5.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno Główne
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,MainActivity::class.java)
    }
  }
}

Zawartość pliku aktywności podrzędnej Okno2.kt

Wskazówka:


import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class Okno2 : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno2)

    val bt6=findViewById<Button>(R.id.button6)
    bt6.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno 1
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,Okno1::class.java)
    }

    val bt7=findViewById<Button>(R.id.button7)
    bt7.setOnClickListener {
      //otwórz nową aktywność- Okno Główne
      mojeFunkcje.OtworzAktywnosc(this,MainActivity::class.java)
    }
  }
}

Zawartość manifestu

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.IntencjaAktywnosci"
    tools:targetApi="31">
    <activity
      android:name=".Okno1"
      android:exported="false" />
    <activity
      android:name=".Okno2"
      android:exported="false" />
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz