Okna dialogowe (okna alertów)

Proste okna dialogowe (tak zwane okna modalne) w systemie Android są odpowiednikiem okien dialogowych klasy MessageBox z systemu Windows. W Androidzie jest to klasa AlertDialog. Ten typ okna komunikatów z ewentualnym prostym dialogiem wyboru opcji, pokazuje pewne informacje prosząc użytkownika o podjęcie działania.

Istnieją trzy podstawowe komponenty tworzące okno dialogowe alertów.

Przyciski są w trzech rodzajach: dodatni (PositiveButton), ujemny (NegativeButton) i neutralny (NeutralButton)

Do utworzenia okna dialogowego (AlertDialog) używa się metody Builder, której parametrem jest kontekst bieżącej aktywności

Wskazówka:


val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)

Tak wywołany konstruktor używa domyślnego motywu okna dialogowego alertu.

Android Studio AlertDialog

Metody dialogu alertów

Przykładowe metody, które można użyć w AlertDialog.

Projekt aplikacji wykorzystującej standardowe okna komunikatów

Celem jest przygotowanie aplikacji mobilnej, która będzie zawierać trzy okna dialogowe wyświetlające licznik kliknięć, zwiększać licznik kliknięć, zamykać aplikację.

Utwórz pusty projekt. W widoku układu wykorzystaj jedna kontrolkę typu TextView i pięć kontrolek typu Button. Kontrolkom przypisz odpowiedni tekst.

Android Studio widok układu

Zawartość pliku XML układu widoku

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="24dp"
    android:layout_marginTop="44dp"
    android:layout_marginEnd="24dp"
    android:text="Licznik kliknięć"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="20sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="160dp"
    android:layout_marginTop="100dp"
    android:layout_marginEnd="160dp"
    android:text="Klikaj"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="160dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="160dp"
    android:text="Pokaż komunikat (wersja 1)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.503"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button1" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="160dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="160dp"
    android:text="Pokaż komunikat (wersja 2)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button2" />

  <Button
    android:id="@+id/button4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="160dp"
    android:layout_marginTop="28dp"
    android:layout_marginEnd="160dp"
    android:text="Zamknij"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button3" />

  <Button
    android:id="@+id/button5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="24dp"
    android:layout_marginTop="36dp"
    android:layout_marginEnd="29dp"
    android:text="Zamknij z okna dialogowego"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.507"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button4" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Zliczanie kliknięć

W głównym pliku projektu aplikacji (MainActivity.kt) deklarujemy licznik kliknięć

Wskazówka:


class MainActivity : AppCompatActivity() {
  var licznik=0
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

Dodajemy dwie funkcje. Jedna z funkcji będzie zamykać aplikację, a druga zliczać kliknięcia.

Wskazówka:


private fun Zamknij(){
  this.finish()
  System.exit(0)
}

private fun Licznik(i:Int):Int{
  return i+1
}

W funkcji onCreate() obsłużymy obie funkcje ustawiając słuchaczy dla przycisku klikania i zamykania aplikacji

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  //słuchacz dla przycisku zamknij
  val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
  bt4.setOnClickListener { Zamknij() }
  //słuchacz dla przycisku klikania
  val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
  bt1.setOnClickListener {
    licznik=Licznik(licznik)
    //pokaz ilosc klikniec
    val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
    tv.setText("Licznik kliknięć: "+licznik)
  }
}

Uruchom aplikację i sprawdź działanie.

Android Studio onCreate

Prosty komunikat zliczeń kliknięć

Do drugiego klawisza przypiszemy komunikat, który będzie zawierać tytuł komunikatu, informację o kliknięciach oraz jeden przycisk typu PositiveButton z napisem Zamknij

Android Studio prosty AlertDialog

Okno tworzonego komunikatu opiszemy poniższą funkcją.

Wskazówka:


private fun KomunikatWersja1(i:Int){
  val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
  oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 1")
  oknoAlertu.setMessage("Licznik kliknięć: "+i)
  //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
  oknoAlertu.setPositiveButton("Zamknij",null)
  oknoAlertu.show()
}

Działanie funkcji jest proste. Pierwsza linijka inicjuje okno, kolejne trzy ustawiają tytuł, treść wiadomości, ustawienie przycisku. Kliknięcia są przekazywane do funkcji przez jej argument. Wywołani tej funkcji wykonamy przez słuchacza kliknięć kolejnego przycisku Button.

Do funkcji onCreate() dopisujemy poniższy kod.

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  //słuchacz dla przycisku zamknij
  val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
  bt4.setOnClickListener { Zamknij() }
  //słuchacz dla przycisku klikania
  val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
  bt1.setOnClickListener {
    licznik=Licznik(licznik)
    //pokaz ilosc klikniec
    val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
    tv.setText("Licznik kliknięć: "+licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 1
  val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
  bt2.setOnClickListener {
    KomunikatWersja1(licznik)
  }
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania.

Komunikat z wykonaniem wewnętrznej instrukcji

Druga wersja komunikatu zostanie wzbogacona o wykonanie dodatkowej instrukcji w momencie wybrania przycisku PositiveButton. Ta dodatkowa instrukcja zwiększy licznik klikania.

Wskazówka:


private fun KomunikatWersja2(i:Int){
  val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
  oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 2")
  oknoAlertu.setMessage("Licznik kliknięć: "+i)
  //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
  //i zwieksza licznik o 1
  oknoAlertu.setPositiveButton("Zamknij i zwiększ licznik"){d,id->
    licznik=Licznik(licznik)
    val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
    tv.setText("Licznik kliknięć zwiekszono z zamknięcia okna dialogowego: "+licznik)
  }
  oknoAlertu.show()
}

Zauważ, że wykonanie dodatkowych instrukcji po wybraniu przycisku typu PositiveButton wykorzystuj wyrażenie typu lambda do implementacji detektora (słuchacza) zdarzenia Click

Wskazówka:


oknoAlertu.setPositiveButton("Zamknij i zwiększ licznik")
			{d,id->/*instrukcje*/}

Parametr d reprezentuje uchwyt do okna alertu, a parametr id reprezentuje serię instrukcji.

Funkcję z nowym komunikatem wywołamy w metodzie onCreate() przy kliknięciu w trzecią kontrolkę Button

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  //słuchacz dla przycisku zamknij
  val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
  bt4.setOnClickListener { Zamknij() }
  //słuchacz dla przycisku klikania
  val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
  bt1.setOnClickListener {
    licznik=Licznik(licznik)
    //pokaz ilosc klikniec
    val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
    tv.setText("Licznik kliknięć: "+licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 1
  val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
  bt2.setOnClickListener {
    KomunikatWersja1(licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 2
  val bt3=findViewById<Button>(R.id.button3)
  bt3.setOnClickListener {
    KomunikatWersja2(licznik)
  }
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania

Android Studio prosty AlertDialog

Zamknięcie aplikacji z okna dialogowego

Trzecia wersja okna dialogowego będzie zawierać dwa przyciski. Jeden typu PositiveButton, który zamknie aplikację. Drugi przycisk jest typu NegativeButton. Wybór tego przycisku zamyka tylko okno dialogowe.

Wskazówka:


private fun KomunikatWersja3(){
  val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
  oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 3")
  oknoAlertu.setMessage("Czy zakończyć aplikację?")
  //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
  //i całą aplikację
  oknoAlertu.setPositiveButton("Tak"){d,id->
    Zamknij()
  }
  //klikniecie zamyka tylko okno dialogowe
  oknoAlertu.setNegativeButton("Nie",null)
  oknoAlertu.show()
}

Wywołanie tego komunikatu zrealizujemy ostatnim przyciskiem typu Button. Do metody onCreate() dopisujemy obsługę ostatniej kontrolki Button.

Wskazówka:


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  //słuchacz dla przycisku zamknij
  val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
  bt4.setOnClickListener { Zamknij() }
  //słuchacz dla przycisku klikania
  val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
  bt1.setOnClickListener {
    licznik=Licznik(licznik)
    //pokaz ilosc klikniec
    val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
    tv.setText("Licznik kliknięć: "+licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 1
  val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
  bt2.setOnClickListener {
    KomunikatWersja1(licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 2
  val bt3=findViewById<Button>(R.id.button3)
  bt3.setOnClickListener {
    KomunikatWersja2(licznik)
  }
  //słuchacz dla przycisku zamknij z okna dialogowego
  val bt5=findViewById<Button>(R.id.button5)
  bt5.setOnClickListener {
    KomunikatWersja3()
  }
}

Sprawdź działanie aplikacji.

Android Studio AlertDialog

Pełny kod rozwiązania

Wskazówka:


import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity


class MainActivity : AppCompatActivity() {
  var licznik=0
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    //słuchacz dla przycisku zamknij
    val bt4=findViewById<Button>(R.id.button4)
    bt4.setOnClickListener { Zamknij() }
    //słuchacz dla przycisku klikania
    val bt1=findViewById<Button>(R.id.button1)
    bt1.setOnClickListener {
      licznik=Licznik(licznik)
      //pokaz ilosc klikniec
      val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
      tv.setText("Licznik kliknięć: "+licznik)
    }
    //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 1
    val bt2=findViewById<Button>(R.id.button2)
    bt2.setOnClickListener {
      KomunikatWersja1(licznik)
    }
    //słuchacz dla przycisku komunikatu wersja 2
    val bt3=findViewById<Button>(R.id.button3)
    bt3.setOnClickListener {
      KomunikatWersja2(licznik)
    }
    //słuchacz dla przycisku zamknij z okna dialogowego
    val bt5=findViewById<Button>(R.id.button5)
    bt5.setOnClickListener {
      KomunikatWersja3()
    }
  }

  private fun Zamknij(){
    this.finish()
    System.exit(0)
  }

  private fun Licznik(i:Int):Int{
    return i+1
  }


  private fun KomunikatWersja1(i:Int){
    val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
    oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 1")
    oknoAlertu.setMessage("Licznik kliknięć: "+i)
    //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
    oknoAlertu.setPositiveButton("Zamknij",null)
    oknoAlertu.show()
  }

  private fun KomunikatWersja2(i:Int){
    val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
    oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 2")
    oknoAlertu.setMessage("Licznik kliknięć: "+i)
    //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
    //i zwieksza licznik o 1
    oknoAlertu.setPositiveButton("Zamknij i zwiększ licznik"){d,id->
      licznik=Licznik(licznik)
      val tv=findViewById<TextView>(R.id.textView)
      tv.setText("Licznik kliknięć zwiekszono z zamknięcia okna dialogowego: "+licznik)
    }
    oknoAlertu.show()
  }

  private fun KomunikatWersja3(){
    val oknoAlertu=AlertDialog.Builder(this)
    oknoAlertu.setTitle("Komunikat wersja 3")
    oknoAlertu.setMessage("Czy zakończyć aplikację?")
    //klikniecie automatycznie zamyka okno dialogowe
    //i całą aplikację
    oknoAlertu.setPositiveButton("Tak"){d,id->
      Zamknij()
    }
    //klikniecie zamyka tylko okno dialogowe
    oknoAlertu.setNegativeButton("Nie",null)
    oknoAlertu.show()
  }
}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz